Informationen kan användas som underlag för myndigheter vid beslut i frågor om markanvändning. 

Det är SGU som ansvarar för att informera de berörda länsstyrelserna om vilka områden som bedöms utgöra riksintressen. På kartan visas de områden som SGU bedömer vara av riksintresse. Bedömningen görs i enlighet med miljöbalken (3 kap. 7 § andra stycket).