Utsnitt av karta.

Kartvisaren Gammastrålning, torium

Kartvisaren "Gammastrålning, torium" visar fördelningen av torium i den översta delen av berggrunden eller jordarterna.

 

Fördelningen av kalium, uran och torium kan informera om under vilka förhållanden bergarterna har bildats och hur de har påverkats av geologiska processer. Tjänsten syftar till att presentera denna fördelning, så att professionella användare av geofysiska data kan analysera resultaten.

Halten torium är uttryckt i becquerel per kg (Bq/kg) samt i ppm (parts per million) eTh, där eTh anger att beräkningen av halten förutsätter radiometrisk jämvikt i sönderfallskedjan av torium.

Senast granskad 2023-11-23