Utsnitt av karta.

Kartvisaren Gammastrålning, kalium

Kartvisaren "Gammastrålning, kalium" visar fördelningen av kalium i den översta delen av berggrunden eller jordarterna.

 

Fördelningen av kalium, uran och torium kan informera om under vilka förhållanden bergarterna har bildats och hur de har påverkats av geologiska processer. Tjänsten syftar till att presentera denna fördelning, så att professionella användare av geofysiska data kan analysera resultaten.

Det radioaktiva sönderfall som utnyttjats för beräkningen av kaliumhalten är gammastrålningen från sönderfallet av kalium-40 till argon-40. Kalium-40 utgör 0,0118 % av naturligt förekommande kalium. Halten kalium är uttryckt becquerel per kg(Bq/kg) samt i procent (%). Halterna är beräknade ur mätningar gjorda från flygplan på låg höjd. Mätvärdena i en mätpunkt representerar medelvärdet över en större yta på marken ner till några decimeters djup. För uran och torium har radiometrisk jämvikt förutsatts i sönderfallskedjan.

Senast granskad 2023-11-23