Nya höjddata ger information om gamla skred

Spår efter flera stora jordskred, som inträffade vid den dåvarande kusten för cirka 10 000 år sedan, har identifierats med hjälp av den nationella höjdmodellen från Lantmäteriet.

För att öka kunskapen om de geologiska förutsättningarna för att riktigt stora skred ska inträffa bedriver SGU ett forskningsprojekt där spåren av gamla jordskred har identifierats. Med hjälp av den nationella höjdmodellen från Lantmäteriet har flera stora jordskred i västra Sverige spårats. De flesta skreden ligger i anslutning till stora isälvsavlagringar och har inträffat i lera som underlagras av isälvssediment. Analyser av åldersrelationer mellan skredkanter som skär strandvallar och skredavsättningar som avsatts och svallats visar att dessa skred inträffade vid den dåvarande kusten. Skreden har inträffat när de övre delarna av skredområdet var land och vattendjupet var några meter där skredmassorna avsattes.

Skred i strandkanten

Information från borrningar intill skredkanterna pekar på att det fanns artesiska grundvattenmagasin under leran strax efter att de övre delarna av skredområdena höjts upp ur havet. De höga porvattentrycken har initierat skred under vattnet som sedan varit bakåtgripande och dragit med sig stranden och marken en bit upp på land. Genom att öka kunskapen om i vilka geologiska miljöer riktigt stora skred sker kan vi öka kunskapen om var det kan finnas risk för nya händelser. SGU går nu vidare och ser om det kan finnas områden längs den nuvarande kusten där liknande stora skred kan inträffa.

Tre stora skred som inträffade i västra Sverige, längs den dåtida kusten, för mellan 11 000 och 10 000 år sedan visas ovanpå Lantmäteriets nationella höjdmodell. Orange färg visar på högre elevation och den gröna färgen visar på mindre elevation. Svarta prickade linjer indikerar kustlinjens läge när skreden inträffade. A. Råda, Lidköpings kommun. B. Lerdala, Götene kommun. C. Sunne, Sunne kommun.
Tre stora skred som inträffade längs den dåtida kusten i västra Sverige för mellan 11 000 och 10 000 år sedan visas ovanpå Lantmäteriets nationella höjdmodell. Orange färg visar på högre elevation och den gröna färgen visar på lägre elevation. Svarta prickade linjer indikerar kustlinjens läge när skreden inträffade. A. Råda, Lidköpings kommun. B. Lerdala, Götene kommun. C. Sunne, Sunne kommun.