Stora skred i Sverige

Västra Götaland har över tid drabbats av ett antal skred som lett till allvarlig påverkan på viktiga samhällsfunktioner och infrastruktur. Dalgången längs med Göta Älv har varit särskilt utsatt för skred historiskt sett.

Ett stort lerskred inträffade den 23 september 2023 i Stenungsund i Bohuslän. Cirka 17 hektar mark påverkades och stora delar av motorvägen E6 drogs med i lermassorna. Ett annat stort lerskred inträffade den 20 december 2006 i Småröd, 5 km söder om Munkedal i Bohuslän. Händelsen fick förödande konsekvenser för väg- och järnvägstrafiken i Bohuslän under flera månader. 

SGU har skrivit ett antal rapporter om skred som skett under 1900- och 2000-talet. Du hittar dessa genom att söka i SGU:s GeoLagret eller via länkar i listan nedan.

Exempel på historiska och nutida skred i Bohusregionen:

Exempel på skred i övriga Sverige:

Kartvisare över inrapporterade skred och jordrörelser finns på SGI:s hemsida:

Vägledning Ras, skred, erosion (ver. 2023_1.4.5) (sgi.se)

Spår efter ytterligare stora jordskred kan identifierats med hjälp av den nationella höjdmodellen från Lantmäteriet. Flertalet av de skred som kan identifieras i höjdmodellen inträffade troligtvis för länge sedan, för cirka 10 000 år sedan vid den dåvarande kusten. Läs mer här:

Nationella höjddata ger information om gamla skred