Skred

Foto: Olof Larsson, SGU.

Samordnat kartunderlag för ras, skred och erosion

Samordnad information om ras, skred och erosion från svenska myndigheter. Rätt använda ger underlagen en bra grund för en säker och långsiktigt hållbar markanvändning och samhällsplanering.

Flera svenska myndigheter producerar kartunderlag om ras, skred och erosion. SGU bidrar med ett antal underlag som visar bland annat jordart, erosion och förutsättning för jordskred.

Tillsammans har Statens geotekniska institut (SGI), Sveriges geologiska undersökning (SGU), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Lantmäteriet (LM), Skogsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och Sjöfartsverket tagit fram en vägledning och en karttjänst.

I vägledningen har myndigheterna samordnat informationen i sina underlag och beskrivit hur de kan användas. Underlagen består av rapporter, kartor och GIS-data och visas i den webbaserade kartvisningstjänsten för ras, skred och erosion. I kartvisningstjänsten finns även produktblad som beskriver underlagen.

Tjänsterna har utökats under 2018 med jorddjupsdata från SGU, och information om hur skogsbruk och exploatering kan orsaka erosion, ras och slamströmmar från Skogsstyrelsen. 

Den nya utgåvan av vägledningen har även förtydligats med bland annat en ordlista.

Vägledningen och kartvisningstjänsten riktar sig framförallt till regionala och kommunala planerare och strateger. Kommuner kan till exempel använda kartunderlagen för att prioritera områden som är i behov av närmare undersökningar. De samordnade underlagen underlättar kommunernas arbete med klimatanpassning. Andra användare kan vara miljöinspektörer, VA-planerare, personal inom räddningstjänsten eller centrala myndigheter och företag som söker information om ras, skred eller erosion.

Ta del av vägledningen och kartvisningstjänsten på SGI:s webbplats