Samverkan kring kris- och riskhantering

Många av de frågor som SGU arbetar med, särskilt sådana som gäller risker och att identifiera risker, berör andra myndigheters och organisationers ansvarsområden, till exempel miljöarbete, vatten som livsmedel, geografisk information och strålskydd.

Vi samarbetar med Livsmedelsverket i frågor som rör dricksvattenkvalitet, med Strålsäkerhetsmyndigheten om strålningsrisker, med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Statens geotekniska institut (SGI) i en gemensam information om naturolyckor som finns på MSB:s webbplats.

Vi deltar också i samarbetet i den myndighetsgemensamma webbportalen Krisinformation.se.

SGU är också representerat i SGI:s delegation för ras- och skredfrågor och deltar i uppdrag och forskning med anknytning till naturolyckor.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (nytt fönster)

Krisinformation.se (nytt fönster)

Sårbarhetskartor för räddningstjänsten 

Det finns en risk för att grundvattnet förorenas i samband med olyckor. För att underlätta för räddningstjänsten att hantera sådana situationer har SGU och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utvecklat ett informationspaket med bland annat en karta som visar grundvattnets sårbarhet.
 
Läs mer om sårbarhetskartor för räddningstjänsten

Nationell plattform 

SGU deltar i Nationell plattform för arbete med naturolyckor där nitton myndigheter och organisationer samverkar. Syftet är att öka samhällets förmåga att förebygga och hantera negativa konsekvenser av naturhändelser, i dagligt tal kallat naturolyckor.
 
Du kan läsa mer om Nationell plattform på webbplatsen för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (nytt fönster)