Strandklassificering för oljesanering

SGU har på uppdrag av Norrtälje kommun gjort en indelning av strandlinjen i Norrtälje, Värmdö, Österåkers och Östhammars kommuner i olika strandklasser för oljesanering. Klassningen har baserats på jordartsdatabaser.

Vägledning om hur saneringsarbetet ska bedrivas vid oljeolyckor på svenska stränder ges i "Saneringsmanual för olja på svenska stränder" (MSB 2009). Strandtyperna har indelats i nio klasser med ett index för ekologisk känslighet för oljepåslag, där index 1 anger låg känslighet och index 9 anger hög känslighet. Indelningen baseras på strandens utseende, strandsedimentens kornstorlekssammansättning samt till viss del på biologiska förutsättningar. Hamnar och kajer är anlagda områden och har därför index 0 (ingen ekologisk känslighet).

I projektet har stränderna i området klassat utifrån SGU:s jordartsdatabaser.

Läs om hur tolkningen gjordes i SGU-rapport 2014:08:

Strandklassificering för oljesanering baserad på SGU:s jordartskarta, SGU-rapport 2014:08 (nytt fönster)