Utsnitt från Sårbarhetskarta för grundvatten utifrån räddningstjänstens behov Umeå kommun Skala 1:50 000 20K Umeå NV so.

Sårbarhetskartor för grundvatten

Det finns risk att grundvattnet förorenas i samband med olyckor. För att underlätta för räddningstjänsten att hantera sådana situationer har SGU och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utvecklat ett informationspaket. I konceptet ingår en karta som visar grundvattnets sårbarhet och en dags utbildning.

Kartorna visar hur stor risken är för att ett farligt ämne kan nå grundvattnet. Informationen är särskilt framtagen för att räddningstjänsten snabbt ska kunna besluta om en snabb saneringsinsats behövs eller inte. Den ska också vara vägledande i valet av åtgärder.

Målet är att förhindra att föroreningar når grundvattnet, eftersom saneringsinsatserna då blir både större och mer kostsamma. Informationen är också tänkt att användas som underlag i förebyggande arbete, som till i exempel risk- och sårbarhetsanalyser.

2 000 olyckor per år

Varje år sker omkring 2 000 trafikolyckor med utsläpp av farliga ämnen. Många av våra hårt trafikerade vägar följer landets rullstensåsar. Åsarna är väldränerade och enkla att ta sig fram på. Men de är också viktiga grundvattenmagasin och den goda dräneringen gör dem extra sårbara.

En förorening från en läckande dieseltank eller ett brinnande fordon riskerar att spridas till grundvattnet. Då krävs snabba beslut om åtgärder. Även en liten olycka kan, i ett sådant känsligt område, få enorma konsekvenser. För att kunna fatta välgrundade beslut behövs information om hur genomsläpplig marken är och var viktiga grundvattenförekomster finns. När en förorening väl nått grundvattnet är det oerhört svårt och dyrt att sanera, och i värsta fall kan en dricksvattentäkt slås ut för all framtid.

Färgen på kartan styr val av åtgärd

Sårbarhetskartorna visar markens genomsläpplighet och hur stor risken är för att ett farligt ämne snabbt kan nå grundvattnet. De klassade områdena markeras med färg – mörkrött signalerar stor risk, gult måttlig och grönt låg risk.

Kartorna bygger på information ur SGU:s databaser om jordarter och grundvatten. Räddningstjänstens behov styr vilken information som finns med och hur den presenteras.

Mer information:

Erfarenhetsrapport Sårbarhetskartor för grundvatten anpassade för räddningstjänstens behov. SGU-rapport 2009:5 (nytt fönster)

Senast granskad 2019-03-06