Nationella höjdmodellen ger information om gamla skred

Flera stora jordskred inträffade för cirka 10 000 år sedan, i områden som var kustnära i samband med avsmältningen av den senaste inlandsisen. Dessa skred kan identifierats med hjälp av den nationella höjdmodellen från Lantmäteriet.

För att öka kunskapen om de geologiska förutsättningarna för att riktigt stora skred ska inträffa har SGU identifierat och studerat spår av gamla jordskred. Med hjälp av den nationella höjdmodellen från Lantmäteriet har flera stora jordskred i västra Sverige kunnat identifieras. De flesta skreden ligger i anslutning till stora isälvsavlagringar och har inträffat i lera som underlagras av isälvssediment. Analyser av åldersrelationer mellan skredkanter som skär strandvallar och skredavsättningar som avsatts och svallats visar att dessa skred inträffade vid den dåvarande kusten. Skreden har inträffat när de övre delarna av skredområdet var land och vattendjupet var några meter där skredmassorna avsattes.

Skred i strandkanten

Information från borrningar intill skredkanterna pekar på att det fanns artesiska grundvattenmagasin under leran strax efter att de övre delarna av skredområdena höjts upp ur havet. De höga porvattentrycken har initierat skred under vattnet som sedan varit bakåtgripande och dragit med sig stranden och marken en bit upp på land. Genom att öka kunskapen om i vilka geologiska miljöer riktigt stora skred sker kan vi öka kunskapen om var det kan finnas risk för nya händelser. 

Läs mera om studien i SGU-rapporten: Coastal landslides associated with confined aquifers and land uplift in Sweden (sgu.se)

Resultaten beskrivs också i en vetenskaplig publikation:  Full article: Early Holocene coastal landslides linked to land uplift in western Sweden (tandfonline.com)

Tre stora skred som inträffade i västra Sverige, längs den dåtida kusten, för mellan 11 000 och 10 000 år sedan visas ovanpå Lantmäteriets nationella höjdmodell. Orange färg visar på högre elevation och den gröna färgen visar på mindre elevation. Svarta prickade linjer indikerar kustlinjens läge när skreden inträffade. A. Råda, Lidköpings kommun. B. Lerdala, Götene kommun. C. Sunne, Sunne kommun.
Tre stora skred som inträffade längs den dåtida kusten i västra Sverige för mellan 11 000 och 10 000 år sedan visas ovanpå Lantmäteriets nationella höjdmodell. Orange färg visar på högre elevation och den gröna färgen visar på lägre elevation. Svarta prickade linjer indikerar kustlinjens läge när skreden inträffade. A. Råda, Lidköpings kommun. B. Lerdala, Götene kommun. C. Sunne, Sunne kommun.