Bild på lera.

Foto: Kärstin Malmberg Persson, SGU.

Lerhaltskartan - digital åkermarkskarta

Den digitala åkermarkskartan är en ny, allmänt tillgänglig, digital kartprodukt som ger information om matjordens egenskaper i en skala som avses vara relevant för åtgärder i lantbruket.

Nu finns en detaljerad jordartskarta med en upplösning på 50x50 meter som visar halterna av lera, silt och sand i matjorden. Kartan kallas också "lerhaltskartan". Denna digitala åkermarkskarta omfattar all jordbruksmark i södra Sverige, upp till och med Hälsingland och har tagits fram av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i samarbete med SGU.

Jämfört med andra jordartskartor redovisar den digitala åkermarkskartan betydligt mer detaljerad information om åkermarkens textur (kornstorleksfördelning), vilket möjliggör en rad användningsområden.

  • hitta platser där det är effektivt att sätta in åtgärder för att förhindra att fosfor från jordbruksmark når intilliggande vatten
  • identifiera områden där det kan finnas behov av strukturkalkning
  • beräkna hur mycket gödsel och utsäde som behövs
  • bedöma risken för att bekämpningsmedel påverkar yt- och grundvatten

För att optimera den digitala åkermarkskartans användning kan den kombineras med annan digital information, som till exempel Lantmäteriets höjdmodell.

Den digitala åkermarkskartan har tagits fram av Kristin Piikki och Mats Söderström på Institutionen för mark och miljö vid SLU. En mängd information användes i modelleringen, bland annat data från SGU:s flygmätningar av gammastrålning och SGU:s jordartsdata. Med länken nedan kan du ladda ner Mats och Kristins rapport som mer utförligt beskriver kartan och hur den har tagits fram.

Digitala åkermarkskartan – detaljerad kartering av textur i åkermarkens matjord, Mats Söderström och Kristin Piikki, SLU (nytt fönster)

Den digitala åkermarkskartan kan också ses i kartvisare på SLU:s webb:

Digitala åkermarkskartan, SLU:s kartvisare (nytt fönster)

Den digitala åkermarkskartan finns även för användning i ArcGIS. Kartan är tillgänglig som ett antal skikt vilka du kan använda i GIS genom att länka till de lyrfiler som finns i mappen. Dessa lyrfiler motsvarar de skikt som redovisas i den kartvisare som finns på SGU:s webbplats och som även beskrivs i den rapport som Mats Söderström och Kristin Piikki skrivit.

Åkermarkens jordarter (zip-fil, 51 MB)

Om du har svårigheter att ladda ner zip-filer (vissa arbetsgivares e-postservrar tillåter inte detta), kontakta SGU:s kundtjänst, så kan de hjälpa dig att skicka den på annat sätt.

Senast granskad 2020-11-03