Informationen utgör ett viktigt underlag i planeringen av samhällets vattenförsörjning. Informationen används också i frågor som rör markanvändning och fysisk planering i allmänhet, exempelvis som underlag för miljökonsekvensbeskrivningar och för åtgärdsprogram för skydd av grundvattnet vid byggen.

SGUs databas innehåller både översiktlig, regional information i skala

1:250 000 och mer detaljerad, lokal information i skala 1:50 000. Där detaljerad information finns framtagen har den översiktliga informationen ersatts av den detaljerade informationen. Vilka objekt som tillhör vilken kartläggningstyp syns i lagret "Karteringsmetoder". Den regionala informationen har sitt ursprung i SGUs länskartor som är publicerade i SGUs serie Ah. Det kan finnas flera grundvattenmagasin i olika nivåer sett från markytan. Den översta nivån benämns J1 eller S1 och underliggande nivå eller nivåer benämns J2, J3, respektive S2, S3. J står för magasin i jordlager och S står för magasin i sedimentär berggrund:

J1: Grundvattenmagasin i jordlager

J2: Grundvattenmagasin i jordlager, helt eller delvis under annat magasin i jord (J1)

J3: Grundvattenmagasin i jordlager, helt eller delvis under annat magasin i jord (J2)

S1: Grundvattenmagasin i sedimentärt berg

S2: Grundvattenmagasin i sedimentärt berg, helt eller delvis under annat magasin i sedimentärt berg (S1)

S3: Grundvattenmagasin i sedimentärt berg, helt eller delvis under annat magasin i sedimentärt berg (S2)

Gå direkt till kartvisaren