Övergripande bild över ett samhälle. Illustration.

Samhällsekonomisk analys

SGU arbetar systematiskt med samhällsekonomiska analyser och effektuppföljningar. Inför nya satsningar, till exempel större karteringsprojekt, analyseras de förväntade effekterna för intressenterna och för miljön.

Analysen hjälper oss och våra uppdragsgivare att fatta välgrundade beslut. Effektuppföljningar görs av ett urval genomförda verksamheter genom enkäter och intervjuer där vi frågar våra intressenter bland annat vilken nytta de haft av vår information eller våra tjänster. Resultaten ger oss ett viktigt verktyg för att utveckla och förbättra vår verksamhet.

Genomförda analyser och uppföljningar:

Samhällsekonomisk analys av geologisk information. Fallstudier av jordarts- och bergkvalitetskarta, WSP 2019-01-31 (nytt fönster)

Modell för effektuppföljning av SGU:s geologiska information, Sweco (nytt fönster)

Samhällsekonomisk värdering av geoturism, WSP 2017-06-15 (nytt fönster)

Satsningar för prospektering, infrastruktur och geoturism i Bergslagen, SGU 2016 (nytt fönster)

SGU och yttranden i översiktsplaneringen, WSP februari 2017 (nytt fönster)

 

Senast granskad 2019-05-27