Bild på grundvatten.

Foto: Magdalena Thorsbrink, SGU.

Checklista inför ansökan om grundvattenbortledning

Checklistan innehåller information om de uppgifter som SGU anser att en ansökan om tillstånd för grundvattenbortledning behöver innehålla. Checklistan är en hjälp för verksamhetsutövare som ska söka eller ändra tillstånd för grundvattenbortledning. Myndigheter och andra involverade i tillståndsprocessen kan använda checklistan och jämföra med ansökans innehåll. Checklistan kan även fungera som en hjälp vid tillsyn av vattenuttag och för prioritering av tillsyn till områden med störst behov.

Grundvattenbortledning kan ske med syftet att använda det bortledda vattnet, till exempel för dricksvattenproduktion, kylning eller bevattning. Grundvattenbortledning kan också behövas för att torrlägga ett område, till exempel vid täkt- och gruvverksamheter under grundvattennivån eller vid väggenomskärningar och tunnlar.

Lagliga förutsättningar

Grundvattenbortledning är en vattenverksamhet och omfattas av 11 kap. i miljöbalken. Vattenverksamheter behöver tillstånd för att påbörja eller ändra sin verksamhet. Tillstånd behövs dock inte om verksamhetens inverkan på vattenförhållandena uppenbart inte skadar vare sig allmänna eller enskilda intressen. Om grundvattenbortledningen utgör en vattentäkt för husbehovsförbrukningen för en- eller tvåfamiljsfastigheter eller jordbruksfastigheter eller för värmeförsörjning behövs inte heller tillstånd. Tillstånd till grundvattenbortledning kan inte ersättas med en anmälan till länsstyrelsen, så som är möjligt för mindre bortledningsvolymer av ytvatten. Denna checklista beskriver basinformation som behövs för ansökan om vattenbortledning från allt grundvatten. Om vattenbortledningen utförs i en grundvattenförekomst behöver innehållet i ansökan kompletteras med de särskilda krav som gäller för att uppfylla vattendirektivets krav. Mer information om de kraven finns i checklistan för påverkan på grundvattenförekomster.

Undersökningsområden

Innan en verksamhet påbörjas eller ändras behöver tillrinningsområdet, influensområdet och påverkansområdet för vattenbortledningen avgränsas. Det området där vattnet till vattenbortledningen rinner från kallas tillrinningsområdet. I influensområdet orsakar verksamheten mindre förändringar, men dessa ger inte upphov till effekter i miljön. I påverkansområdet medför vattenbortledningen effekter i miljön.

Modeller, beräkningar och bedömningar baserade på undersökningar och mätningar inom det aktuella området behövs för att kunna göra avgränsningarna. Avgränsning av ett påverkansområde baseras på bedömda effekter i miljön utifrån planerade avsänkningsnivåer. När det finns känsliga objekt i omgivande jordlager, såsom grävda brunnar, känsliga ekosystem eller vid sättningskänslig grundläggning för olika konstruktioner, kan en liten avsänkning av grundvattennivåer i jord (ofta redan vid 0,1 meters avsänkning) ge effekter i omgivningen. För grundvattennivåpåverkan i berg kan avgränsningen av påverkansområden baseras på större avsänkning, ofta används 0,3–1 meters avsänkning.  

Influensområdet bör inkludera hela området som har mätbara nivå- eller flödesförändringar som beräknas uppkomma till följd av det planerade vattenuttaget. Tillrinningsområdet är hela det område där vattnet rinner till vattenbortledningen. Storleken på tillrinningsområdet, influensområdet och påverkansområdet beror på naturgivna förutsättningar och vattenbortledningens storlek. Mer information finns i SGU:s användarstöd för geologiska frågor

Referensområde är ett område som inte berörs av verksamheten. Ett referensområde kan ligga i anslutning till tillrinningsområdet och influensområdet, men kan också ligga på annat ställe med likartade förhållanden fast utan vattenbortledning.

Förutsättningar som påverkar avgränsning

En vattenbortledning som orsakar en konstant avsänkning inom ett område med mer genomsläppliga jordarter eller mycket sprickor i berget ger ofta ett relativt vidsträckt tillrinningsområde med stora influens- och påverkansområden men med en liten nivåsänkning. Jämförelsevis ger en vattenbortledning i ett område med lägre genomsläpplighet/mindre sprickighet ofta en stor lokal nivåsänkning men inom ett mindre område. En vattenbortledning kan också påverka både ytliga och djupare geologiska lager med grundvatten och en avgränsning av tillrinningsområde, influensområde och påverkansområde kan därför också behöva ske vertikalt i marken. Ett uttag av djupt grundvatten i berg kan påverka ovanliggande grundvattennivåer och grundvattenflöden i jord. Ett uttag av grundvatten i jord kan påverka grundvattenbildningen till underliggande berg, vilket kan leda till ändrade flödesriktningar även långt ifrån uttagsplatsen. Tillrinningsområde, influensområde och påverkansområde kan därför beröra stora områden.

Om vattenbortledningen sker i syfte att hålla ett område torrt upphör ofta bortledningen vid en viss grundvattennivå, det vill säga att lite eller inget vatten leds bort vid naturligt låga grundvattennivåer. Om vattnet däremot används och vattenuttaget fortsätter trots låga grundvattennivåer kan detta leda till en utökning av tillrinningsområde, influensområde och påverkansområde. Det är därför viktigt att beakta effekterna i miljön vid olika scenarion för uttagets storlek i förhållande till grundvattenbildningen och grundvattennivåer, till exempel utifrån årstidsvariationer eller pågående klimatförändringar.

För avgränsade grundvattenmagasin kan tillrinningsområde, influensområde och påverkansområde inkludera hela magasinet, men oftast är det endast delar av magasinet som påverkas. De område som påverkas är det som behöver undersökas närmare. För vattenbortledning från en grundvattenförekomst som omfattas av kraven från vattendirektivet finns mer information i cheklistan för påverkan på grundvattenförekomster.

Beskrivning av området

 

 

 

 

Tidsbegränsade tillstånd för grundvattenuttag

SGU anser att tillstånd till uttag av grundvatten alltid ska vara tidsbegränsade. En tidsbegränsning motiveras bland annat utifrån förväntade klimatförändringar (till exempel minskad tillgång under sommarhalvåret) men även att det kan bli ökad konkurrens om grundvattnet genom fler och större uttag i samma område. En mer utförlig motivering återfinns under Läs mer  

Lagkrav att skicka in undersökningsresultat till SGU

Enligt lag (1975:424) om uppgiftsskyldighet vid grundvattentäktsundersökning och brunnsborrning är den som genomför en grundvattentäktsundersökning, borrning eller rördrivning skyldig att senast tre månader efter färdigställandet sända en kopia på utredningen eller en redogörelse över borrningen till SGU. Mer information finns på SGU:s webbplats.

Senast granskad 2020-11-05