En person står på en gren långt upp i luften ovanför Ingbo källa, Tärnsjö.

Foto: Bo Thunholm, SGU.

Grundvatten­utredningar

"Grundvattenutredningar" är en webbtjänst och databas som samlar genomförda grundvattenutredningar enligt lag (1974:424) om grundvattentäktsundersökning och brunnsborrning.

”Grundvattenutredningar” innehåller varierande grad av uppgifter med allt från lagerföljder, grundvattennivåer, grundvattenkemi till provpumpningar och uppgifter om grundvattenmagasinens egenskaper. Merparten av grundvattenutredningarna är genomförda under 60-, 70- och 80-talet. Utredningarna samlas in utifrån lag om uppgiftsskyldighet vid grundvattentäktsundersökning och brunnsborrning (1975:424).

Det finns cirka 11 000 utredningar registrerade, varav cirka 8 000 är digitaliserade medan resterande del, cirka 3 000, endast finns med referenshänvisning, vilket innebär att de inte finns tillgängliga på SGU.

Skicka in utredningar till SGU

Webbtjänsten kräver inloggningsuppgifter och riktar sig främst till konsultbolag, kommuner och VA-bolag som yrkesmässigt genomför och använder sig av grundvattenutredningar. I webbtjänsten ska du som genomför grundvattentäktsundersökningar enligt lagen om uppgiftsskyldighet och brunnsborrning (1975:424) skicka in dina färdigställda grundvattentäktsutredningar. I tjänsten kan du även söka efter utredningar från SGU.

De grundvattenutredningar som omfattas av uppgiftsskyldigheten är:

  • Utredningar som görs inför anläggande av en grundvattentäkt, både allmän och enskild eller utredningar som rör en befintlig grundvattentäkt.
  • Utredningar som görs inför fastställandet av vattenskyddsområde för grundvattentäkt.
  • Andra undersökningar som genomförs i syfte att tillgodogöra sig grundvatten, till exempel bevattning, akviferlager och processvatten.

SGU tar också gärna emot andra typer av grundvattenutredningar, även sådana som inte omfattas av uppgiftsskyldigheten.

Registrering av användare

För att kunna skicka in grundvattenutredningar till SGU behöver du registrera dig. Detta gör du genom att skicka ett meddelande till SGU med uppgifter om:

Namn (företag)
Telefon (företag)
E-post (företag)
Namn (användare)
Telefon (användare)
E-post (användare)

Uppgifterna skickas till SGU:s kundtjänst. Skriv ”Grundvattenutredningar” i ärenderaden.

Ta del av grundvattenutredningar

SGU har infört nya rutiner vid hantering av begäran om att ta del av grundvattenutredningar från databasen, vilket innebär att handläggningstiden kommer att vara längre än tidigare. Anledningen till de nya rutinerna är ett ökat fokus på sekretessfrågor gällande vattenförsörjningen.

Det går inte längre att ladda ned utredningar utan du får kontakta kundtjänst för att beställa dem. Av sekretesskäl skickas de sedan först till huvudman, innan du kan få ta del av utredningarna.

Begäran om personlig kontakt

Vid en begäran om att ta del av grundvattenutredningar kommer SGU att efterfråga kontaktuppgifter till uppdragsgivare och vattenproducent i den kommun som begäran avser. För att minska handläggningstiden är det bra om dessa uppgifter finns med från början.  

Logga in i "Grundvattenutredningar" (nytt fönster)

Senast granskad 2022-06-02