Detta händer nu (f.d. Färgaren)

För att man slutligen ska kunna välja åtgärdsalternativ behöver åtgärdsförberedande undersökningar göras. Det är bland annat viktigt att förstå om den största mängden förorening förekommer i jorden eller i det ytliga berget, och också var så kallad fri fas* av föroreningen finns. Med den kunskapen kan exakt rätt volymer jord, berg och grundvatten åtgärdas.

Naturvårdsverket har beviljat bidragsmedel på totalt 18 miljoner för att åtgärdsförberedande undersökningar ska kunna genomföras under 2020, 2021 och 2022.

Under våren 2021 har marken undersökts med olika metoder såsom seismik, provgropsgrävning, jord- och bergsondering, MIP (Membrane Interface probe) och kärnprovtagning med Sonic-teknik. Förorening har även undersökts genom att luften i marken har provtagits med passiva provtagare. Därutöver har inomhusluft och grundvatten provtagits.

MIP-sondering för att mäta klorerade kolväten

Den så kallade MIP-sonderingstekniken kan mäta var förorening av klorerade kolväten från kemtvätten finns i marken med en sond som trycks ned i marken. Sondering har utförts i 49 punkter. Resultaten från MIP-sonderingen visar att inom delar av det så kallade källområdet finns höga föroreningshalter av perkloreten från cirka 1,5–2 meters djup under markytan. I plymen som sprids ut från källområdet finns lägre föroreningshalter på lite större djup under markytan. MIP-sonderingen har inte kunnat avgränsa föroreningens utbredning i djupled. Sonderingen har utförts ner till det djup som har bedömts som stopp mot berg. Resultaten indikerar att föroreningen fortsätter ner i berget inom vissa delar av området.

Seismiska undersökningar för att kartlägga var berget finns

De seismiska undersökningarna visade att det generellt är ett ökat jorddjup österut mot Åsenvägen där jorddjupen uppgår till ca 9-10 meter som mest. Mätningarna indikerade att det finns torrt sandigt och grusigt material i marken samt en sprickzon i berg. Sprickorna verkar sammanfalla med den gamla kemtvättens sydöstra hörn. Mätningen indikerade även en lokal fördjupning av bergnivån i området strax öster om den forna kemtvättens placering.

Preliminär analys har gjorts, men ytterligare bearbetning behövs

Det är för tidigt att i detta skede ge en samlad tolkning av insamlade resultat i och med att den omfattande mängden data måste bearbetas och sättas ihop till en helhetsbild, vilket tar mycket tid i anspråk.

Det som i detta skede kan sägas är att högst halter av förorening verkar finnas vid läget för den forna tvätten. Här finns tydliga spår av kemtvättsverksamheten i jorden ovanför grundvattenytan. I detta område har föroreningen inte heller kunnat avgränsas med djupet. Dessa preliminära resultat bekräftar resultaten från de tidigare undersökningarna, dvs. att källan till föroreningen är belägen vid läget för den forna kemtvätten.

Fortsatta undersökningar för att kartlägga föroreningen i berggrunden

Till hösten fortsätter arbetet att ta reda på var störst mängd förorening förekommer genom undersökning av förorening i berg. Moment som kommer utföras är kärnborrning* i jord och berg, geofysiska mätningar i borrhål och detaljerade undersökningar av grundvattnet, det senare för att bättre kunna bedöma de långsiktiga spridningsriskerna. Undersökningar av om föroreningen finns djupare ned i berget, dvs. djupare än 30 meter, samt av bergets spricksystem och krosszoner kommer att genomföras i syfte att kunna bedöma spridningsmönstret i berggrunden. De åtgärder som är föremål för närmare utredning behöver testas för att man ska kunna avgöra om de är effektiva i de geologiska förhållandena som råder på den aktuella platsen.

Utredning kring eventuellt termiska metoder som åtgärder

Förutsättningarna för att åtgärda föroreningen genom termiska metoder har börjat utredas. En termisk behandlingsmetod kräver mycket energi och det behöver utredas om tillräcklig effekt är möjlig att leverera eller om energitillförseln behöver förstärkas för att en behandling ska kunna vara möjlig. Vidare utreds för närvarande hur befintligt ledningsnät (el, tele, vatten och avlopp) kan påverkas av olika åtgärdsmetoder och hur ledningar eventuellt ska förläggas under och efter en åtgärd.

Borrarbeten kommer att ske kampanjvis och fortsätta under hösten 2021. Under 2022 kommer eventuellt pilottest av olika åtgärdstekniker att genomföras.

I området har även skyddsåtgärder för inomhusluft och dricksvatten genomförts i ett antal fastigheter.

Senast granskad 2021-07-05

Frågor om projektet

skickar du till fargaren@sgu.se.