Kartvisaren Miljöövervakning, grundvattenkemi

Kartvisaren ”Miljöövervakning, grundvattenkemi” presenterar de grundvattenkemiska data som SGU samlar in inom den nationella miljöövervakningen och SGU:s grundvattennät.

 

Informationen beskriver grundvattnets egenskaper och kvalitet, och kan användas för att studera resultaten över en längre tidsperiod. Informationen kan också användas för referensändamål eller för att ges ut i form av officiell statistik.  

SGU tar också emot och lagrar data från den miljöövervakning som genomförs av länsstyrelserna. Grunddata från miljöövervakningen av grundvatten kan hämtas för respektive län eller per station via kartvisaren.

Senast granskad 2023-11-23