Kartvisaren Maringeologi, metaller och näringsämnen

Kartvisaren "Maringeologi – metaller, näringsämnen och organiska miljögifter" ger en rikstäckande översikt av hur kemiska ämnen belastar Sveriges havsområden, inklusive den ekonomiska zonen.

 

Informationen är tänkt att användas som underlag vid beslutsfattande och planering, exempelvis inom havsplanering, habitatmodellering och miljökonsekvensutredningar. Den utgör också viktigt underlag vid biologiska inventeringar och för Försvarsmakten.

Kartan redovisar lägen för provtagningsstationer där ytsediment i svenska havsområden har provtagits. Proverna har sedan analyserats med avseende på metaller, näringsämnen och organiska miljögifter och analysresultaten presenteras här. Annan information som kan vara till hjälp vid användningen av kartvisaren visas också, exempelvis utbredning av ackumulationsbottnar (sedimentationsområden), sediment med hög organisk halt och gashaltiga sediment. Även miljöövervakningsdata visas översiktligt i form av lägen för provtagningsstationer samt platser där verksamhetsutövare har givits tillstånd att dumpa muddermassor.

Senast granskad 2023-11-23