Kartvisaren Maringeologi, organiska miljögifter

Kartvisaren "Maringeologi – metaller, näringsämnen och organiska miljögifter" ger en rikstäckande översikt av hur kemiska ämnen belastar Sveriges havsområden, inklusive den ekonomiska zonen.

 

Annan information som kan vara till hjälp vid användningen av kartvisaren visas också, exempelvis utbredning av ackumulationsbottnar (sedimentationsområden), sediment med hög organisk halt och gashaltiga sediment. Även miljöövervakningsdata visas översiktligt i form av lägen för provtagningsstationer samt platser där verksamhetsutövare har givits tillstånd att dumpa muddermassor.

Kartvisaren redovisar lägen för provtagningsstationer där ytsediment i svenska havsområden har provtagits. Proverna har sedan analyserats med avseende på organiska miljögifter och analysresultaten presenteras i kartvisaren. Exempel på analyserade ämnen är polycykliska aromatiska kolväten (PAH) samt klorerade och bromerade ämnen (exempelvis DDT och PCB).

Senast granskad 2023-11-23