Isälvssediment – spår av isälvarna

När inlandsisen smälte bildades stora mängder vatten som bildade isälvar vilka forsade fram på, i och under isen. Dessa jättelika isälvar följde ofta dalgångarna i berggrunden. Det strömmande vattnet i isälvarna tog med sig löst material, stenar, grus, sand med mera, när det forsade fram. När vattnet närmade sig iskanten minskade strömhastigheten och vattnets transportförmåga. Materialet sjönk till botten och avsattes som isälvssediment.

Rullstensås.

Den här rullstensåsen finns cirka en mil öster om Gagnef i Dalarna.

Foto: Karin Grånäs, SGU.

  
Getryggsås.

Ett exempel på getryggsås i närheten av Gällivare i Norrbotten.

Foto: Curt Fredén, SGU.

  

Isälvssedimenten avsattes såväl under som framför den yttre delen av inlandsisen. Isälvssediment är i jämförelse med morän väl sorterad med avseende på kornstorlek .

Den vanligaste och mest välkända isälvsavlagringen är rullstensåsen. Många av åsarna ligger i dalgångar eftersom isälvarna följde dessa. De löper också ofta parallellt med de nutida vattendragen.

De åsar som ligger ovanför högsta kustlinjen har behållit sina markerade krön och kallas därför getryggsåsar. De åsar som legat under högsta kustlinjen har däremot, under den period de befunnit sig i strandzonen, svallats av vågor och därmed fått en flackare och bredare form.

Täkt.

Täktverksamhet i isälvssediment.

Foto: Karin Grånäs, SGU.

Kungshögarna i Gamla Uppsala.

Kungshögarna i Gamla Uppsala.

Foto: Gustav Sohlenius, SGU.

 

De flesta isälvsavlagringar avsattes när den senaste inlandsisen smälte. I vissa områden, till exempel Norrbotten, finns dock isälvsavlagringar som avsatts av äldre inlandsisar. I samma områden hittar man ofta också morän från tidigare nedisningar.

Åsarna är viktiga för människor

Åsarna har i alla tider varit viktiga för människor. Eftersom de är torra och hållfasta passar de bra som underlag för byggnation och de är lättframkomliga. Dessutom är de är lätta att gräva i och ligger ofta högt i landskapet. Därför är de ofta rika på storslagna fornminnen. Ett exempel är de stora, tusenåriga gravhögarna i gamla Uppsala.

Materialet i isälvsavlagringarna används ofta till olika typer av byggnationer. I tätbebyggda områden har dessa avlagringar därför i stor utsträckning brutits ut.

Isälvsavlagringarna är viktiga att skydda

Isälvsavlagringar är viktiga som naturliga reningsverk och magasin för vårt dricksvatten. Därför är det viktigt att skydda dessa avlagringar från alltför omfattande exploatering. Idag försöker samhället styra om till ökad användning av andra material, till exempel krossat berg – detta för att skydda isälvsavlagringarna som på många platser utgör viktiga grundvattenmagasin.

Senast granskad 2020-11-12