Stenringar.

Foto: Hanna Lokrantz, SGU.

Stenringar och blocksänkor

Tydliga spår av frost och tjäle finns framför allt i de kalla fjällområdenas jordar, men de förekommer över hela landet.

I hela Sverige påverkas de jordarter som ligger närmast markytan av frost och tjälprocesser. Detta är speciellt tydligt på kalfjället, där det kalla klimatet, och avsaknaden av kraftiga växtrötter som binder jorden, gjort att markytan är tydligt påverkad av frost och tjäle.

På kalfjället karakteriseras de finkorniga jordarternas överyta ibland av små, gräsklädda tuvor, så kallade jordtuvor, som bildats genom tjälprocesser. En annan vanlig företeelse på kalfjället är stenringar som bildas när moränens stenar omlagras av tjälprocesserna. I många områden i fjällen och Norrlands inland finns stora ytor med blockjord som bildats då berget sönderdelats genom frostsprängning.

Blocksänkor och andra former av blockmark förekommer dock i hela landet, framför allt i områden med morän med högre hög blockhalt. Dessa blockjordar är i vissa fall mycket gamla och kan delvis ha bildats genom tjälprocesser redan före den senaste nedisningen.

Effekterna av tjälprocesser kan även märkas i den lilla skalan. I moränområden är det exempelvis vanligt att tjälen leder till att block och sten transporteras upp mot markytan och ansamlas på ytan av åkermarker.

Senast granskad 2020-11-12