Från istid till nutid

Jordarter bildas genom en mängd olika processer. Berg vittrar och eroderas, sediment samlas på havs- och sjöbottnar, äldre jordarter omlagras och avsätts på nytt. De jordarter som finns idag i Sverige har med andra ord bildats på många olika sätt – något som också har bidragit till att jordtäckets egenskaper är mycket skiftande.

I Sverige har jordarterna främst bildats under och efter den senaste istiden. Den senaste istiden inleddes för cirka 115 000 år sedan och de sista isresterna försvann från norra Sverige för nästan 10 000 år sedan.

Isens tryck gjorde att stora delar av Sverige var nedpressat under havsytan efter inlandsisens avsmältande. De jordarter som bildats under istiden brukar kallas glaciala medan de som bildats senare brukar benämnas postglaciala. Eftersom jordarterna är bildade i olika miljöer har de högst varierande egenskaper.

Ett landskap i ständig förändring

Det svenska landskapet har under hundratals miljoner år formats av olika geologiska processer. De stora landskapsformer som vi kan se idag och som ofta är utformade i berggrunden, är i regel mycket gamla. Det jordtäcke som överlagrar berggrunden är däremot betydligt yngre.

I Sverige har nästan alla jordarter bildats under den geologiska tidsålder som kallas kvartär. Kvartärtiden inleddes för cirka 2,5 miljoner år sedan och pågår än idag. På nordliga och sydliga breddgrader kännetecknas denna period av ett mycket växlande klimat med upprepande nedisningar och mellanliggande isfria perioder. Även under de isfria perioderna varierar klimatet och under långa perioder kännetecknades miljön i Sverige av tundra med permafrost.

Den senaste inlandsisen har satt tydliga spår

Det är framför allt processer under och efter den senaste istiden som har format Sveriges jordarter. Efter den senaste istiden var stora delar av dagens landområden nedpressade under havets yta. Genom landhöjningen har landet därefter lyfts och stora delar av Sverige utgörs följaktligen av områden som tidigare legat under vatten. Landhöjningen pågår fortfarande.

Dessa stora variationer i klimat och miljö har satt spår i jordtäcket. Till exempel kan en plats som idag ligger på torra land, för några tusen år sedan ha varit täckt med många meter vatten och dessförinnan med kilometertjock is. Eftersom jordarterna till största del bildas genom erosion av berggrunden har även denna stor betydelse för egenskaperna hos de jordarter som bildas på en viss plats.

Senast granskad 2020-11-12

Istid och mellanistider

Istider kallas med ett annat namn för glacialer. Även under en istid varierar klimatet.
 
Stadialer är istidens kallaste perioder, då inlandsisarna växer till.
 
Interstadialer är de förhållandevis varmare perioderna då inlandsisarna krymper.
 
Tiden mellan två istider kallas för interglacialer.