Isen smälter

Under istiderna täcktes största delen av norra Europa av inlandsis. När isen smälte bildades stora mängder vatten som forsade fram genom isen i isälvar. Isälvarna följde ofta dalgångar i berggrunden. Det strömmande vattnet i isälvarna plockade upp, eroderade, material när det forsade fram under isen.

När vattnet närmade sig iskanten minskade strömhastigheten och materialet sjönk ner till botten och bildade isälvssediment. Dessa sediment är främst uppbyggda av sand och grus. Finkornigt material (lera och silt) transporterades längre ut från iskanten och sedimenterade på botten av sjöar och hav.

I områden som var nedpressade under havsytan skedde inlandsisens reträtt genom smältning samt genom att isberg bröts loss. I stora delar av Sverige drog sig iskanten successivt tillbaka från söder mot norr. Inlandsisen rörde sig dock under reträtten hela tiden från norr mot söder. Materialet som isen transporterade avsattes som morän.

De vanligaste och mest kända isälvsavlagringarna är rullstensåsarna. Isälvsavlagringarna byggs till största delen upp av sand och grus.

inlandsisens-avsmaltning_627.gif

Inlandsisens avsmältning i ett område som täcks av vatten. 1) Isberg som brutits loss från den smältande isen, 2) Isens rörelseriktning, 3) Morän, 4) Isälv som bildas av smältvatten från isen, 5) Dalgång i berggrunden, 6) Isälvssediment som i detta fall bildar en rullstensås.

Illustration: Anna Åberg.

 

 

Senast granskad 2020-11-12