Mineralinformation

En mycket viktig del av SGUs arbete är att kartlägga och dokumentera Sveriges geologi. Vår information om berggrund, bergkvalitet, jordarter, geokemi och geofysik utgör ett omfattande underlag för alla som arbetar med prospektering efter malmer och industrimineral.

Geologisk information

Sveriges berggrund består av tre huvudenheter, urberget, rester av ett sedimentbergartstäcke och fjällberggrunden och är rik på metaller och mineral. 

Genom nedanstående karttjänster kan du ta del av olika geologisk information.

 

Läs mer om Sveriges berggrund

GTK FODD.png

Fennoscandian Ore Deposit Database

Metallfyndigheter och sannolika framtida metallmalmsupptäckter i den Fennoskandiska skölden finns samlat i en databas framtagen i ett gemensamt projekt mellan de geologiska undersökningarna i Finland, Norge, Ryssland och Sverige. Databasen – Fennoscandian Ore Deposit Database – är även en karta och innehåller information om nästan 1700 gruvor, fyndigheter och viktiga händelser i hela regionen.

Besök kartvisaren Fennoscandian Ore Deposit Database hos GTK (nytt fönster)
Läs mer om Fennoscandian Ore Deposit Database hos GTK (nytt fönster)

Kartvisaren Malm och mineral.png

SGUs kartvisare

Kartvisaren är en tjänst där du kan titta på kartor direkt i din webbläsare. Den visar ett urval av den geologiska information som SGU kan erbjuda. Det finns flera olika kartvisare med olika innehåll att välja mellan. Direktlänkar till kartvisare med mineralinformation hittar du här under rubrik "Kartvisare".

Till SGUs Kartvisare startsida (nytt fönster)

  • Kartvisaren Berggrund 1:1 miljon ger en översiktlig bild av Sveriges berggrund
  • Kartvisaren Borrkärnor ger information om de borrkärnor som finns på SGU
  • Kartvisaren Malm och mineral visar information som rör Sveriges tillgångar av metaller och mineral 
  • Kartvisaren Mineralrättigheter visar alla giltiga undersökningstillstånd som finns i Bergsstatens mineralrättsregister
  • Kartvisaren Riksintressen, mineral visar de områden som innehåller fyndigheter av värdefulla ämnen eller material av riksintresse. 
  • Olika Geofysiska kartvisare visar information om magnetfältet, tyngdkraftsfältet och markens halter av de naturligt förekommande radioaktiva isotoperna kalium, uran och torium.
  • Olika Geokemiska kartvisare visar resultat från SGUs kemiska undersökningar. Där redovisas både bakgrundshalter och totala halter av koppar i marken.

SGU Kartgeneratorn.png

SGUs kartgenerator

Med Kartgeneratorn kan du utan kostnad ta fram och ladda hem egna kartor över Sveriges berggrund, jordarter, grundvatten, maringeologi, geokemi och geofysik.

Till Kartgeneratorn (nytt fönster) 

Produkter, samlingar och arkiv

SGU har genom åren producerat en stor mängd rapporter, kartor och broschyrer som utgör ett bra underlag för prospektörer. Det här underlaget finns digitalt sökbart i GeoLagret. Vi har även externa rapporter från prospektering framtagna sedan 1880 fram till idag samlat i tjänsten Prospekteringsrapporter. Rapporterna ger bra information om undersökningar som genomförts i ett speciellt område. Platsspecifik information om historiska och moderna gruvor finns att tillgå genom tjänsten Gruvkartor. 

På SGUs mineralinformationskontor i Malå finns vår samling av ca 17 000 borrkärnor från hela Sverige. I Malå finns även en stor mängd analogt material samlat i ett dokumentarkiv. Utöver detta finns en samling av stuffer och tunnslip som innehåller uppgifter om ca 40 000 block och hällar. På mineralinformationskontoret finns tillgänglig personal som hjälper till met material för prospektering, som svarar för allmän mineralinformation och hanterar och arkiverar material.

Sök, beställ eller ladda ner SGUs produkter från GeoLagret (nytt fönster)
Mineralinformationskontoret i Malå
Samlingen av borrkärnor i Malå
Dokumentarkivet i Malå
Samlingen "Stuffer och tunnslip"

Vilka skyldigheter och rättigheter har du som prospektör?

Prospektering ger kunskaper som kan vara till nytta för samhället eller för företagen i framtiden. Prospektering ska ske på ett ansvarsfullt sätt med hänsyn till konsekvenserna för andra verksamheter och för natur- och kulturmiljön.

Mer om lagstiftning hos Bergsstaten
Ta del av SveMins sammanställning av etiska regler (nytt fönster)

Senast granskad 2020-09-28