Kvickleror

Kvickleror är en speciell typ av leror som framför allt finns i Västsverige. De är normalt sett relativt stabila men blir de utsatta för vibrationer eller ökad belastning, kan de bli mycket lösa. Flera stora skred i Västsverige är av kvickleretyp.

Kvickleror är leror som kan förlora sin stabilitet och vattenhållande förmåga och hamna i ett flytande tillstånd där de sammanhållande krafterna mellan lerpartiklarna går förlorade. Det här kan leda till skred med stor areell utbredning. Kvickleror bildas oftast av leror avsatta i saltvatten under glaciomarina förhållanden intill en avsmältande inlandsis. De förekommer i Skandinavien, Nordamerika och Ryssland där de avsatts i anslutning till de stora inlandsisarna under den senaste nedisningen.

Den höga känsligheten hos kvickleror beror främst på processer som skett efter det att leran avsatts på havsbottnen. Urlakning av saltjoner som binder samman lerpartiklarna är här den viktigaste processen. Alla saltvattenavsatta leror är inte kvickleror, utan av stor betydelse här är salthalten i leran idag, förekomsten av mer vattengenomsläppliga lager i anslutning till leran, samt porvattnets jonsammansättning. Bindningarna mellan lerpartiklarna kan även minskas eller lösas upp av organiska avlagringar i anslutning till leran eller av vissa oorganiska ämnen, till exempel olika typer av sulfider, i leran.

Förutsättningar för kvickleror i Sverige

SGU har identifierat landområden i Sverige där den geologiska historien varit sådan att kvickleror kan ha bildats. Resultatet är en ny rapport och en karta över potentiella områden i Sverige där kvickleror kan förekomma.

Saltvattenavsatta leror i Sverige med potential för att bilda kvicklera - SGU-rapport 2016:08

Kvickleraprojektet

Nästan alla lerskred i Norge och Sverige som medfört betydande skador har varit kvickleraskred. I ett samarbetsprojekt mellan SGI, SGU och Trafikverket är målet att utveckla en kostnadseffektiv metodik för att kartlägga utbredningen av den känsliga kvickleran med hjälp av helikoptermätningar.

Ett av de mest förödande skreden i Sverige är det som skedde 1977 i Tuve i Göteborg där nio personer omkom och 436 personer blev hemlösa. Lerskred ger också betydande skador på vägar, järnvägar och annan infrastruktur. Skredolyckor i Sverige beräknas kosta samhället cirka 200 miljoner kronor årligen och i det förändrade klimat vi har framför oss kommer sannolikheten att nya skred inträffar att öka.

Identifiering av områden med kvicklera

För att minska risken för stora skredolyckor i framtiden behöver man kunna peka ut områden där kvicklera förekommer. Inom sådana områden krävs särskild aktsamhet vid till exempel schaktarbete i jord. Fram tills idag har den enda säkra metoden för bestämning av kvicklera varit upptagning av ostörda prover i fält och bestämning av sensitivitet på laboratoriet. Det har därför funnits ett stort behov av att utveckla yttäckande metoder för att identifiera områden med kvicklera.

Fyra försöksområden

Syftet med projektet har varit att utveckla en kostnadseffektiv metodik för att kartlägga utbredning av kvicklera. Projektet har testat metodiken inom fyra försöksområden; två i Göta älvdalen, ett i norra Bohuslän samt ett i Ångermanälvens dalgång, där man genom tidigare geotekniska undersökningar vet att det förekommer kvicklera.  Försöksområdenas totala yta är cirka 50 kvadratkilometer.

Geofysiska helikoptermätningar

Flygmätningar från helikopter av markens elektriska ledningsförmåga utfördes i augusti 2015 med flygburna TEM-mätningar, på uppdrag av SGU. Metoden bygger på att det finns ett samband mellan minskning av elektrisk ledningsförmåga hos salturlakade leror och förekomst av kvicklera. Det helikopterburna systemet mäter jordlagrens och berggrundens egenskaper till cirka hundra meters djup. Helikoptern flyger på cirka 70 meters höjd över marken med en mätram hängande 35 meter under sig. Data från mätningarna har levererats till SGU.

En ny vägledning: Metodik för kartläggning av kvicklera

Projekt påbörjades 2015 och avslutades i och med att den nya vägledningen/metodbeskrivningen för kvickleraundersökning publicerades i januari 2019.

Läs den nya vägledningen här (länk till SGI:s webbplats, nytt fönster)

Läs utvärdering av metoder för att hitta kvicklera (länk till SGI:s webbplats, nytt fönster)

Projektet har utförs av Trafikverket, Statens geotekniska institut (SGI) och Sveriges geologiska undersökning (SGU) i samverkan. Det finansierades av MSB:s anslag 2:4 för krisberedskap.

Länk till nyhet om resultat av kvickleraprojektet från januari 2019.