Geologiskt värdefulla platser

Den term som idag är den mest etablerade för en geologiskt värdefull plats är geosite.

De platser och områden som låter oss förstå de betydelsefulla stegen i Jordens utveckling kan uppmärksammas på olika sätt. Geosite anger en plats som är vetenskapligt uppmärksammad för dess kvaliteter, men innebär inte att platsen är skyddad. I olika länder har en mängd termer växt fram för att beteckna geologiskt betydelsefulla platser, som till exempel monument och geotop. Traditionellt har den svenska termen varit geologisk lokal, men kan idag ses som för generell för att användas i vetenskapliga sammanhang.

Möjligheter till skydd

Geologiska platser kan vara olika sårbara, beroende på hot från naturliga processer eller mänskliga aktiviteter. Det finns möjlighet att skydda platserna som naturminne, naturreservat, nationalpark och också som riksintresse för naturvård.