SGUs datavärdskap för miljögifter omfattar information om:

  • Miljögifter i biota
  • Miljögifter inom screening
  • Metaller och organiska miljögifter i sediment

Instruktion och mall för rapportering av data till datavärdskap för miljögifter

Rapportering av data till datavärdskap för miljögifter sker genom att använda leveransmallen för data från miljöövervakning av metaller och miljögifter. Länkarna som behövs för att rapportera in data redovisas nedan.

Dataformat, kvalitet och metoder

Dataleveransmall

Fältprotokoll

Kvalitetsmärkning av data

Miljögifter leveransmall (xlsx)(nytt fönster)

Instruktion för inmatning i leveransmall (pdf) (nytt fönster)

Ändringsförslag, miljödatakoder (nytt fönster)

Se Undersökningstyp Kvalitetsmärkning av de data som datavärden håller för NV:s räkning och som presenteras på denna sida. (Under utveckling)

Nedladdning av data

Det går fortfarande att ladda hem data via IVL, se länkar nedan. 

Data för miljögifter i sediment finns tillgängligt via SGUs kartvisare Miljöövervakning, havs- och sjösediment.

Data kan laddas ned över valfritt län eller miljöövervakningsstation. Provplatser från hela Svenska miljöövervakningen går att hitta i Stationsregistret. För att se miljögifter i sediment kan du titta på en kartvisare. Denna slutade dock uppdateras december 2017 och data kommer så småningom att föras över till annan webbplats.

Inrapporterad data 2017 

Inmatning av miljögiftsdata som har rapporterats in av utförare under 2017 till Naturvårdsverket kommer påbörjas under 2020.

Datauttag hos datavärden

Då screeningdata innehåller kemidata från flera sorters matriser rekommenderar SGU att även gå till respektive datavärd för mer uttag inom matrisen (beroende på användarens frågeställning och syfte med nedladdning av data). Eventuellt kan data från en Screeningundersökning finnas där. Det finns även en liten risk att data har dubbellagrats, något vi inte önskar ska göras, dock kan det vara bra att ha i åtanke vid nedladdningar och eventuella beräkningar.

Fler datavärdskap

För att få mer information om vilka datavärdskap som finns idag – titta på HaV och Naturvårdsverkets webbplatser.

Data som Naturvårdsverket finansierar tillgängliggörs med CC0-licens och är därmed fria att använda, återanvända, distribuera och aggregera, läs mer i faktaruta.

Beskrivning av datamängden Miljöövervakning havs- och sjösediment (nytt fönster)