SGUs datavärdskap för miljögifter omfattar information om:

  • Miljögifter i biota
  • Miljögifter inom screening
  • Metaller och organiska miljögifter i sediment

Datavärdskapen på screening av miljögifter samt miljögifter i biota är nya för SGU och det sker för närvarande ett arbete för att skapa rutiner för inrapporteringar och uttag av data ur den nya databasen.

Nedladdning av data

Det går fortfarande att ladda hem data via IVL, se länkar nedan. 

Data för miljögifter i sediment finns tillgängligt via SGUs kartvisare Miljöövervakning, havs- och sjösediment.

Data kan laddas ned över valfritt län eller miljöövervakningsstation. Provplatser från hela Svenska miljöövervakningen går att hitta i Stationsregistret. För att se miljögifter i sediment kan du titta på en kartvisare. Denna slutade dock uppdateras december 2017 och data kommer så småningom att föras över till annan webbplats.

Inrapporterad data 2017 

Inmatning av miljögiftsdata som har rapporterats in av utförare under 2017 till Naturvårdsverket kommer påbörjas i februari 2018. Data kommer tillgängliggöras hösten 2019 på SGUs webbplats.

Inrapportering av data från och med 1 februari 2018 

Det går bra att rapportera in nya data till det nya datavärdskapet från och med 1 februari 2018.

Instruktion och mallar för rapportering av data till nytt datavärdskap 

Mallar för inrapportering finns på respektive registersida:

Stationsregister

Stationsregistrets huvuddokument

För att leverera data till Datavärdskapet för miljögifter behövs ett nationellt ProvplatsID. ProvplatsID finns i stationsregistret.

För ytterligare instruktioner om Stationsregistret, som till exempel granskning av existerande ProvplatsID i GIS-program, se separat användarhandledning.

För att erhålla nya ProvplatsID, se separat inrapporteringsmall.

Datauttag hos datavärden

Då screeningdata innehåller kemidata från flera sorters matriser rekommenderar SGU att även gå till respektive datavärd för mer uttag inom matrisen (beroende på användarens frågeställning och syfte med nedladdning av data). Eventuellt kan data från en Screeningundersökning finnas där. Det finns även en liten risk att data har dubbellagrats, något vi inte önskar ska göras, dock kan det vara bra att ha i åtanke vid nedladdningar och eventuella beräkningar.

Fler datavärdskap

För att få mer information om vilka datavärdskap som finns idag – titta på HaV och Naturvårdsverkets webbplatser.

Data som Naturvårdsverket finansierar tillgängliggörs med CC0-licens och är därmed fria att använda, återanvända, distribuera och aggregera, läs mer i faktaruta.

Beskrivning av datamängden Miljöövervakning havs- och sjösediment (nytt fönster)