Särskilda värdefulla datamängder

EU kommissionen beslutade i slutet av 2022 om genomförandeförordningen som gäller särskilda värdefulla dataset (datamängder) – SVD. Enligt beslutet ska datamängder som kan ge fördelar för samhälle, miljö och ekonomi tillgängliggöras som öppna data senast i juni 2024.

Syftet med Europeiska kommissionens genomförandeförordning om fastställande av en förteckning över särskilda värdefulla dataset (SVD) är att öka vidareutnyttjandet av offentlig information eller data och den innehåller bestämmelser bland annat om att medlemsstaterna ska anta nationella strategier som syftar till att göra offentligt finansierade forskningsdata tillgängliga och möjliggöra vidareutnyttjande av så kallade dynamiska data.

Vad är en värdefull datamängd?

En värdefull datamängd är data som är förknippat med stora fördelar för samhället, miljön och ekonomin i och med att de finns tillgängliga för många. Det är data som är särskilt lämpliga att använda för att skapa digitala tjänster och applikationer. Värdefulla datamängder omfattas av en särskild reglering i öppna data-direktivet och i öppna datalagen.

Datamängder som ingår i SVD hos SGU

Dessa datamängder ingår i SGU:s förteckning över särskilda värdefulla datamängder. Fler kan tillkomma.

Bergartskemi
Bergets ålder, isotopanalyser
Berggrund 1:1 miljon
Berggrund 1:50 000-1:250 000
Berggrundsobservationer
Bergkvalitet
Bergkvalitet, tekniska analyser
Biogeokemi, regional provtagning
Borrhål
Brunnar
Fastmark
Fiberhaltiga sediment
Förutsättningar för skred i finkornig jordart
Genomsläpplighet
Geofysiska flygmätningar, elektromagnetiska fält, VLF (detaljerad)
Geofysiska flygmätningar, gammastrålning (detaljerad)
Geofysiska flygmätningar, gammastrålning (översiktlig)
Geofysiska flygmätningar, magnetfält (detaljerad)
Geofysiska flygmätningar, magnetfält (översiktlig)
Geofysiska flygmätningar, elektromagnetiska fält, TEM, resistivitet
Geofysiska flygmätningar, elektromagnetiska fält, slingram (detaljerad)
Geofysiska markmätningar, markradar
Geofysiska markmätningar, seismik
Geofysiska markmätningar, tyngdkraft
Geofysiska markmätningar, tyngdkraft interpolerad (översiktlig)
Grundvattenförekomster
Grundvattenmagasin
Grundvattennivåer, SGU-HYPE, områden
Grundvattennivåer, observerade
Grundvattentillgång i små magasin
Grus och krossberg
Historiska strandlinjer
Högsta kustlinjen
Hydraulisk konduktivitet i berg
Isräfflor
Jordarter 1:1 miljon
Jordarter1:200000,Västernorrland
Jordarter 1:25 000-1:100 000
Jordarter 1:250 000, nordligaste Sverige
Jordarter 1:750 000, Mittnorden
Jordartsanalyser
Jorddjupsmodell
Jorddjupsobservationer
Jordlagerföljder
Jordskred och raviner
Källor
Marina sedimentprov
Maringeologi 1:100 000
Maringeologi 1:25 000
Maringeologi 1:500 000
Markgeokemi, regional provtagning
Mineralresurser
Mineralrättigheter
Petrofysik, densitet och magnetiska egenskaper
Petrofysik, gammastrålning
Skannade borrkärnor
Stranderosion, kust
Stränders jordart och eroderbarhet
Strandförskjutningsmodell

Senast granskad 2024-05-30