Öppna data

Öppna datalagen är en svensk tillämpning av Europaparlamentets och Europarådets direktiv om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn. Den syftar till att underlätta medborgares och företags vidareutnyttjande av de handlingar som tillhandahålls av myndigheter.

Öppna datalagen som trädde i kraft 1 augusti 2022 ersatte den så kallade PSI-lagen, lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Öppna datalagen (Lag om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data) syftar till att underlätta medborgares och företags vidareutnyttjande av de handlingar som tillhandahålls av myndigheter. I lagen regleras bland annat vilka format som olika data ska göras tillgängliga i, avgifter och exklusiva rättigheter samt villkor för när data görs tillgängliga.

Öppna data-direktivet och ett digitalt Europa

Öppna data-direktivet, som har resulterat i datalagen, syftar till att främja användningen av öppna data och stimulera innovation inom produkter och tjänster. Med data avses information i digitalt format oberoende av medium.

  • För en inre europeisk marknad för data med fritt flöde mellan länder och sektorer.
  • För användning av data på lika villkor.
  • För att förbättra tillgången till data av hög kvalitet samtidigt som personuppgifter och annan känslig information skyddas.

Ökad användning av SGU:s data

SGU uppmuntrar till ökad användning och bearbetning av våra data. Vår förhoppning är att de kan komma till användning i allt från forskning till nya applikationer och att vi därmed kan bidra till ökad samhällsnytta.

EU kommissionens beslut om särskilt värdefulla dataset

EU kommissionen beslutade i slutet av 2022 om en genomförandeförordningen som gäller särskilda värdefulla dataset. Enligt beslutet ska datamängder som kan ge fördelar för samhälle, miljö och ekonomi tillgängliggöras som öppna data senast i juni 2024. SGU genomför förordningen den 9 juni 2024 då alla geologiska data som vi tillhandahåller blir öppna och tillgängliga för alla.

Läs mer om särskilda värdefulla datamängder hos Lantmäteriet

För ytterligare information

Vill du ha mer information om hur vi tillämpningar datalagen är du välkommen att kontakta kundtjänst.

Senast granskad 2024-05-10