SGU sorterar under Näringsdepartementet och det är regeringen som beslutar om förutsättningarna för SGUs verksamhet. Det sker dels i årliga så kallade regleringsbrev, dels genom förordningar. Dessutom styrs vi, liksom andra svenska myndigheter, av de generella regelverken om ekonomisk styrning samt myndigheternas befogenheter och skyldigheter.

Varje år rapporterar SGU till regeringen vad vi har gjort under föregående budgetår utifrån de återrapporteringskrav regeringen ställer.