Vision och verksamhetsinriktning

Vårt samhälle står inför stora utmaningar förknippade med klimat och miljö. Samtidigt påverkas vi av en alltmer dramatisk geopolitisk utveckling. För att möta dessa utmaningar behöver vi höja tempot i den gröna omställningen, stärka krisberedskapen och klimatanpassa samhället. Utmaningarna speglas även i regeringens ambition att uppfylla den europeiska gröna given och i historiskt stora satsningar på SGU för ökad kartläggning av malmpotentiella områden och insatser för att främja ökad utvinning av mineral och metaller i Sverige. Vi måste skapa ett resilient samhälle som är välfungerande, robust och flexibelt. Gemensamt för de initiativ, satsningar och åtgärder som pågår är att de kräver tillgång till geologiska resurser samt tillförlitliga beslutsunderlag beträffande geologiska förutsättningar. Här har SGU en viktig roll att fylla med vårt uppdrag att samla in och tillhandahålla geologisk information samt genomföra expertbedömningar.

Vision

Geologi för ett hållbart samhälle: Sverige har en hållbar samhällsutveckling. Mark- och vattenområden används och utvecklas för de ändamål de är bäst lämpade. Mineralnäringen och andra naturresursbranscher är livskraftiga och ansvarstagande.

Verksamhetsinriktning

SGU:s verksamhetsinriktning visar hur vi som myndighet tänker ta oss an de samhällsutmaningar vi står inför. Inriktningen innehåller fem strategiska fokusområden för myndigheten. Tre av fokusområdena omfattar långsiktig utveckling inom SGU:s ansvarsområden med det övergripande syftet att myndigheten ska bidra till att skapa ett välfungerande, robust och flexibelt samhälle. För att SGU ska kunna bidra till detta krävs att även myndighetens organisation är såväl robust som flexibel för att kunna anpassa sig till föränderliga samhällsbehov. Två av fokusområdena är därför stödjande och syftar till att myndigheten ska ha goda förutsättningar för att bedriva och utveckla sin verksamhet.

Strategiska fokusområden

  • En snabbare grön omställning
  • Bättre förutsättningar för mineralnäringen
  • Ett mer robust samhälle

Stödjande fokusområden

  • En snabbare digital transformation
  • En attraktivare myndighet

Verksamhetsinriktning-diagram.png

Senast granskad 2024-02-02