pH-mätare.

pH-mätare.

Foto: Pontus Westrin, SGU.

Så kontrolleras gruvor

För att säkerställa att miljön skyddas så görs regelbundna kontroller av gruvverksamheten av en myndighet, så kallad tillsyn. Verksamhetsutövaren utför även egenkontroll, ett system för att följa upp sin egen miljöpåverkan.

Verksamheter som påverkar miljön ska enligt miljöbalken bedriva egenkontroll. Detta betyder att företaget undersöker, mäter och beräknar hur miljön påverkas av verksamheten. Egenkontrollen är i första hand ett förebyggande arbete som utförs genom att planera, genomföra, följa upp och förbättra. Kontrollprogrammet tas fram i dialog med tillsynsmyndigheten.

Naturvårdsverkets allmänna råd för egenkontroll (nytt fönster).

Egenkontrollen ligger till grund för de miljörapporter som verksamheten ska lämna till tillsynsmyndigheten. Miljörapporterna är bland annat till för att följa upp de villkor som finns i verksamhetens miljötillstånd, exempelvis hur mycket metaller som får släppas ut till vattendrag. Regelbunden tillsyn görs också, och det sker en ständig dialog mellan verksamhetsutövaren och tillsynsmyndigheten.

Tillsynsmyndigheten för verksamheten, ofta länsstyrelsen i länet, bedriver tillsyn. Tillsynen är till för att kontrollera att verksamheter följer lagar och bestämmelser beslutade av myndigheter och domstolar. Då verksamhetsutövaren känner sin verksamhet bäst är det viktigt att tillsynsmyndigheten bedriver sin tillsyn så den stödjer egenkontrollen. Detta görs bland annat genom rådgivning, information och liknande för att skapa förutsättningar för att lagar och bestämmelser kan följas.

Genom en pålitlig egenkontroll och tillsyn kan påverkan på miljön förebyggas och motverkas. Om en verksamhet bryter mot miljöbalkens bestämmelser är tillsynsmyndigheten skyldiga att åtalsanmäla. I vissa fall kan även tillsynsmyndigheten lägga ett vite för verksamhetsutövaren.

Senast granskad 2020-03-02