Gammal gruva.

Foto: SGU

En hållbar hantering av gruvavfall

Gruvnäringen genererar stora mängder gruvavfall som måste hanteras på rätt sätt för att undvika miljöproblem.

Sverige är ett av Europas viktigaste gruvländer. Tillsammans med stål- och metallverken utgör gruvnäringen en stor del av den svenska exportindustrin. En aktiv gruvnäring innebär oundvikligen uppkomst av stora mängder gruvavfall som, om det hanteras felaktigt, kan leda till negativ miljöpåverkan. Regeringen har därför gett SGU och Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram en strategi för en långsiktig miljömässigt hållbar hantering av gruvavfall. Förslaget till strategi presenterades den 14 september 2017.

Strategin

Syftet med strategin är att föreslå åtgärder för att förebygga uppkomst av gruvavfall, minimera miljöpåverkan och öka återvinningen av gruvavfallet. Det övergripande målet är att Sverige ska fortsätta att vara en stark gruvnation samtidigt som svensk gruv- och mineralnäring ska vara ett föredöme när det gäller miljömässigt hållbar hantering av gruvavfall.

Åtgärder

Strategin innehåller 13 åtgärder. Åtgärderna delas in i områden som bedöms betydelsefulla för att uppnå målbilden, dessa ses nedan.

Ett effektivt och tydligt prövningssystem

 • Inkludera avfallshanteringskostnader vid prövning av en fyndighets brytvärdhet.
 • Tydliggör avfallshanteringsplanens roll i prövningen.
 • Tydliggör kopplingen mellan avfallshanteringsplanen och den ekonomiska säkerheten.
 • Utred hur prövningssystemet kan förbättras.*

* SGU har en avvikande mening kring åtgärden och menar bland annat att frågan redan är utredd. Se mer i bilaga 2 i rapporten.

Pålitlig tillsyn och egenkontroll

 • Ge vägledning om utvinningsavfallsförordningen.
 • Möjliggör miljösanktionsavgift kopplad till avfallshanteringsplanen.

Rätt kunskap på rätt plats

 • Utse lämplig myndighet som obligatorisk remissmyndighet för frågor om ekonomisk säkerhet.
 • Främja samverkan mellan länsstyrelser med gruvverksamhet för ökad kunskapsöverföring och resursutnyttjande av expertkunskap.
 • Gör systematisk uppföljning av genomförda efterbehandlingar.

Ordning och reda på avfallet

 • Utveckla statistiken över gruvavfall.
 • Samla information om historiskt gruvavfall.
 • Utred om det finns juridiska hinder som försvårar möjligheterna till sekundär utvinning.

En innovativ avfallshantering

 • Återinrätta det nationella mineralforumet.

Vad händer nu?

Förslaget till strategi har överlämnats till regeringen som väntas ta beslut om strategins status. Flera av åtgärderna är uppdrag som regeringen föreslås ge ut till olika myndigheter.

SGU har åtagit sig att genomföra två av åtgärderna. Det ena handlar om att utreda möjligheterna om att inkludera avfallshanteringskostnader vid prövning av en fyndighets brytvärdhet. Det andra handlar om att utreda om det finns några juridiska hinder i minerallagen som försvårar möjligheterna till sekundär utvinning. Planering av dessa utredningar har påbörjats. 

Senast granskad 2017-11-24