Många företeelser för olika biotoper i havet har en typisk geologisk grund t.ex. kala hällar, grus, sand eller lerbottnar. SGU anser att en detaljerad maringeologisk beskrivning eller karta över ett område som ska planeras i havet är viktigt. Speciellt då de geologiska förhållandena har så stor inverkan på bl.a. zoneringen och biodiversiteten av både flora och fauna. Sådan information ger ett förbättrat kunskapsunderlag vid beslut och vid fortsatt förvaltning och skydd av området. Med en maringeologisk karta kan man t.ex. mycket enklare bestämma olika arters möjliga utbredningsområden samt vilka bottnar som löper mest risk att kontamineras av metaller och organiska miljögifter med flera.

SGU framställer ytsubstratkartor över geologiskt karterade delar av svenska havsområden. Ytsubstratkartor redovisar materialet som ligger direkt i havsbottenytan och ger en beskrivning av havsbottenytans beskaffenhet med avseende på biologin. Kartorna kan därför med fördel användas som underlag vid biologisk inventering och habitatklassning.