Hultsfreds f.d. impregneringsverk

I de centrala delarna av Hultsfred låg tidigare ett impregneringsverk. Efter nedläggningen 1989 har platsen legat öde och en förändring har inte varit möjlig på grund av de markföroreningar som den tidigare verksamheten gett upphov till.

Impregneringsverksamheten lades ned 1989 efter 46 års verksamhet. Södra skogsägarna drev impregneringen. Bolaget har som tidigare verksamhetsutövare ett begränsat ansvar enligt miljöbalken, eftersom verksamheten pågick lång tid före Sveriges första miljölagstiftning. De betalar en del av kostnaderna för förberedelser och saneringsåtgärder. Resterande del finansieras med statliga bidrag.

Hultsfreds kommun och länsstyrelsen i Kalmar län har under lång tid arbetat för att få till stånd en marksanering av platsen. En väsentlig drivkraft är att området ligger på det så kallade Hultsfredsdeltat, som är en stor och mäktig isälvsavlagring som även är en av regionens största grundvattenförekomster.

Sedan 2015 har SGU varit huvudman för åtgärdsförberedelserna. Till projektet finns en styrgrupp med representanter från Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet och bidragsförmedlare, Södra skogsägarna samt Hultsfreds kommun.

Under 2020 genomfördes under SGU:s ledning en schaktsanering ovan grundvattenytan av drygt 80 000 ton kreosot- och arsenikförorenade massor.

Under åtgärdsförberedelserna av impregneringsområdet genomfördes flera omgångar av avgränsande undersökningar av kreosotföroreningar som trängt djupt ner under grundvattenytan i Hultsfredsdeltats sandlager. Totalt har fyra källområden avgränsats inom området.

Därefter har olika tänkbara åtgärder av källområdena med kreosot utretts och riskerna för grundvattenförekomsten och omgivningen har studerats. Vid bedömningen av riskerna har SGU tagit fram ett PM om hur riskbedömningen för efterbehandlingen kan samordnas med krav på föroreningsreducering och uppfyllande av miljökvalitetsnormer enligt vattenförvaltning, se länk till PM under rubrik Mer information.

För närvarande planerar SGU åtgärdsförberedelser av två utpekade möjliga åtgärdstekniker.

Senast granskad 2022-01-18