För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Hultsfreds f.d. impregneringsverk

I de centrala delarna av Hultsfred låg tidigare ett impregneringsverk. Efter nedläggningen 1989 har platsen legat öde och en förändring har inte varit möjlig på grund av de markföroreningar som den tidigare verksamheten gett upphov till.

Impregneringsverksamheten lades ned 1989 efter 46 års verksamhet. Södra skogsägarna drev impregneringen. Bolaget har som tidigare verksamhetsutövare ett begränsat ansvar enligt miljöbalken, eftersom verksamheten pågick lång tid före Sveriges första miljölagstiftning. De betalar en del av kostnaderna…. för förberedelser och saneringsåtgärder. Resterande del finansieras med statliga bidrag.
Hultsfreds kommun och länsstyrelsen i Kalmar län har under lång tid arbetat för att få till stånd en marksanering av platsen. En väsentlig drivkraft är att området ligger på det så kallade Hultsfredsdeltat, som är en stor och mäktig isälvsavlagring som även är en av regionens största grundvattenförekomster.

Sedan 2015 har SGU varit huvudman för åtgärdsförberedelserna. Under 2020 genomfördes under SGUs ledning en schaktsanering ovan grundvattenytan av drygt 80 000 ton kreosot- och arsenikförorenade massor.

Under åtgärdsförberedelserna av impregneringsområdet genomfördes flera omgångar av avgränsande undersökningar av kreosotföroreningar som trängt djupt ner under grundvattenytan i Hultsfredsdeltats sandlager. Totalt har fyra källområden avgränsats inom området.

Därefter har olika tänkbara åtgärder av källområdena med kreosot utretts och riskerna för grundvattenförekomsten och omgivningen har studerats. För närvarande har inte åtgärder valts och en finansiering av dem är ännu inte klar.

Senast granskad 2021-01-13

Kontaktperson

  • Erik Bergstedt

    Telefon: 046-311778
    Ort: Lund
    Avdelning: Mark och grundvatten - Renare mark och vatten
    Skicka e-post