Aktuell status för området vid gamla kemtvätten Färgaren

Resultat från undersökningar

De undersökningar som har utförts under 2021 och 2022 har resulterat i att föroreningen har avgränsats ytterligare i både ytled och djupled, och att det huvudsakligen är i det område där tvätten stod som mest förorening förekommer (källområdet). Jämfört med tidigare undersökningar har högre halter i både jord, grundvatten och ytligt berg påträffats i området där tvätten stod och i riktning österut på fastigheter som gränsar till den före detta tvätten. Berget i området är över lag mycket sprickfattigt men i de delar där mest förorening förekommer, som sammanfaller med läget för den forna tvätten, är det ytliga berget uppsprucket i både horisontella och vertikala sprickor. Tolkningen är att det är i detta område som föroreningen har släppts ut och där mest förorening också ligger kvar. Det är främst här som åtgärder behöver sättas in för att få bort den huvudsakliga källan till föroreningen, så att spridning till omgivande mark och grundvatten upphör. Därutöver kommer åtgärder för att behandla den pågående spridningen, i plymen utanför källområdet, behöva göras.

Analysresultat från de åtgärdsföreberedande undersökningarna som utfördes 2021 finns sammanfattade i en rapport som redovisades i maj 2022.

Läs resultatrapporten från maj 2022

Under hösten 2022 har ytterligare undersökningar pågått i området. Resultaten för dessa finns sammanställda i en resultatrapport som färdigställdes under mars 2023.

Läs resultatrapporten från mars 2023

Valt åtgärdsalternativ

Olika åtgärdsalternativ har utretts i olika omgångar. I åtgärdsutredningen 2022 har följande alternativ utretts:

  • Åtgärdsalternativ 1A Termisk behandling av hela åtgärdsområdet, både i jord och berg (Maxalternativ). Ytlig jord som inte är förorenad skyddas från uppvärmning.
  • Åtgärdsalternativ 1B - Termisk behandling av källområden i jord och berg samt biologisk behandling av mättad zon i jord och berg i övrigt åtgärdsområde.
  • Åtgärdsalternativ 3ASchakt ner till berg i åtgärdsområdet för jord och kemisk/biologisk behandling i åtgärdsområdet i berg.
  • Åtgärdsalternativ 3BSchakt av jord i källområdet och kemisk/biologisk behandling av mättad zon i jord och berg i åtgärdsområdet
  • Åtgärdsalternativ 6SVE (porgasextraktion) i hela åtgärdsområdet i den omättade zonen och kemisk behandling av mättad zon i jord och berg i hela åtgärdsområdet

För att identifiera de eller det åtgärdsalternativ där totalnyttan av åtgärden bedöms som störst i förhållande till negativa konsekvenser har åtgärdsalternativen utvärderats genom en riskvärderingsprocess.  Syftet med riskvärderingen är att på ett strukturerat sätt ta fram underlag så att det lämpligaste åtgärdsalternativet kan väljas.

Resultatet av riskvärderingen visar sammantaget att det alternativ som anses vara det mest lämpliga att utföra inom kvarteret Obygden är alternativ 1 B. Termisk behandling som är en väl beprövad och effektiv metod genomförs inom källområdet där föroreningshalterna är som högst. Inom resterande åtgärdsområde genomförs biologisk behandling. Åtgärdsalternativet bedöms vara tillräckligt effektivt för att uppfylla åtgärdsmålen. Med en uppskattad kostnad på ca 50 miljoner kronor är kostnaden tre gånger lägre än åtgärdsalternativ 1A och kan likställas med kostnaden för åtgärdsalternativen 3A, 3B och 6. Åtgärdsalternativ 1B är det åtgärdsalternativ som har bedömts som bäst lämpad utifrån de förutsättningar som råder på platsen.

Läs mer om riskvärderingsprocessen och åtgärdsalternativ 1B i den:

Fördjupade åtgärdsutredningen

blobid6.png

Kartan visualiserar åtgärdsalternativ 1B med en antagen placering av värmebrunnar i ett rutnät på 5x5 meter inom källområdena i jord och berg. I ytterkanterna finns kontrollbrunnar för att avgränsa föroreningen och kontrollera effekten av åtgärden. Biologisk behandling av den mättade zonen utförs inom orangea och ljusblå områden som ej berörs av den termiska uppvärmningen.

Bild: Sweco

Byggnader i åtgärdsområdet har avlägsnats och nya undersökningar inleds

Trots de omfattande undersökningarna kvarstår kunskapsluckor, framför allt kring utbredningen av föroreningen i ytligt och djupt berg. Det beror på att området till stor del har täckts av byggnader i en kraftigt lutande slänt vilket har gjort det väldigt svårt, eller omöjligt, att undersöka stora delar av området. Mark och byggnader inom det bedömda åtgärdsområdet har köpts in av Jönköpings kommun för att underlätta efterbehandlingsarbetet. SGU har under slutet av 2023 låtit riva de villor och garage som fanns inom arbetsområdet och nu har arbetsytor och vägar förberetts inom området så att ytterligare undersökningar där byggnaderna har stått ska kunna utföras.

Under våren 2024 utförs nya undersökningsarbeten för att avgränsa föroreningarna ytterligare inför den kommande efterbehandlingen. Borrarbeten i både berg och jord utförs. De nya resultaten utgör grund för planeringen av åtgärden och blir underlag för att handla upp entreprenör för efterbehandlingen.

Innan en åtgärd handlas upp behöver budgeten och genomförandet ses över, i synnerhet med det rådande omvärldsläget som påverkar energipris och drivmedelskostnader.

omradet_627x443.png

Området inom den röda rektangeln är inhägnat och byggnader inom denna yta har rivits. Inom detta område kommer ytterligare undersökningar genomföras under 2024.

Bild: Sweco

Tillstånd för vattenverksamhet

Vid termisk behandling in situ förångas grundvatten vilket medför en bortledning av grundvatten i jord och berg från ett avgränsat område. Bortledande av grundvatten eller utförande av anläggning för detta utgör enligt 11 kap. 3 § miljöbalken vattenverksamhet. SGU ansöker därför om tillstånd enligt 11 kap. 9 § miljöbalken för att få utföra efterbehandling av det förorenade området genom termisk behandling in situ.

Ett undersökningssamråd har hållits med Länsstyrelsen i Jönköpings län, Jönköpings kommun och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Länsstyrelsen beslutade därefter att verksamheten antas medföra betydande miljöpåverkan till följd av det buller som bedömts uppkomma under etableringsskedet. SGU har därför genomfört ett avgränsningssamråd under slutet av 2023.

Ta del av samrådsunderlaget

SGU har även tagit fram en bullerutredning, vilken utgör en del av miljökonsekvensbeskrivningen.

Ta del av bullerutredningen

En tillståndsansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning har lämnats in till Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt och har fått målnummer M 1986-24. En process att söka tillstånd enligt miljöbalken kan ta tid, och bedöms grovt till cirka ett års handläggningstid innan ärendet är prövat. Målet är att det ska finnas ett tillstånd så att den termiska åtgärden kan inledas under 2025.

Senast granskad 2024-04-24

Fri fas innebär att en förorening förekommer rent i sin ursprungsform, till skillnad från då föroreningen är bunden till partiklar eller löst i vatten.

Kärnborrning bygger på en roterande, cirkelformad, borrkrona förstärkt med diamanter (metoden kallas även ibland för ”diamantborrning”). Resultatet är borrkärnor - runda stavar som analyseras av geologer för att få en uppfattning om berggrundens eller markens egenskaper.

In situ sanering innebär att förorenad jord och grundvatten inte schaktas bort, utan behandlas på plats.

Termisk behandling in situ innebär att föroreningar omvandlas till gas genom kraftig uppvärmning upp mot vattnets kokpunkt, vilket medför att även vatten förångas. Gasfasen samlas sedan upp och avkyls, varefter de klorerade föroreningarna avskiljs genom till exempel kolfilter. Termisk behandling fungerar bäst på källområden, platser med höga föroreningsnivåer och stort saneringsbehov. Metoden innebär att uppvärmnings- och uppsamlingsbrunnar borras i jord och berg. Ovan markytan läggs ett geomembran som suger upp den uppvärma uppstigande varm luft som inte samlas upp i uppsamlingsbrunnarna.

Kemisk och/eller biologisk nedbrytning in situ innebär att ett behandlingsmedel (till exempel nollvärt järn, bakterier eller näringsämnen) tillsätts. Oavsett val av kemisk eller biologisk metod finns en utmaning i att få behandlingsmedlet att nå ut till föroreningarna på ett effektivt sätt. Om föroreningsnivåerna är höga och markförhållandena komplexa kan flera behandlingsomgångar behövas. Kemiska behandlingsmedel ger en direkt nedbrytning medan biologiska behandlingsmedel innebär att föroreningar stegvis bryts ned av mikroorganismer.