FoU: åtgärdstekniker för skogsplantskolor

Åtgärdsbehovet vid skogsplantskolor kan bli väldigt stort, och det är en av anledningarna till att SGU satsar på åtgärdstekniker för skogsplantskolor.

Åtgärdsbehovet vid skogsplantskolor kan bli väldigt stort. Om plantskolornas odlingsfält skulle åtgärdas genom traditionell schaktsanering skulle uppskattningsvis 50-500 tusen ton jord per plantskola behöva transporteras bort och ersättas med nya massor. Plantskolorna lokaliserades till fina sandiga jordar där det var lätt att gräva ner och dra upp plantor. Det är väldigt svårt att hitta ersättningsmassor av lika fin kvalitet. Bortschaktning innebär en stor negativ påverkan på områdets naturvärden och är förknippad med höga kostnader. Schaktåtgärder av odlingsfält omfattande flera hundra hektar bedöms inte som ett realistiskt alternativ. Därför satsar SGU på utveckling av åtgärdstekniker som alternativ till schaktsanering vid våra skogsplantskolor.

Under 2019 initierade SGU ett arbete med att skapa en industrifinansierad doktorandtjänst för att tillsammans med ett svenskt universitet driva åtgärdsarbetet framåt. Just nu pågår dialoger med de universitet som visat intresse för frågan och som vill vara med och utveckla en åtgärdsteknik för nedbrytning av DDT. Fokus för arbetet är tillämpning av kemiska och/eller biologiska metoder som på olika sätt kan påskynda nedbrytningen under skandinaviska förhållanden. Det kan röra sig om att exempelvis stimulera den befintliga markmiljön och/eller kemiskt skapa en miljö som möjliggör nedbrytning. Det bedöms finnas potential för en kombination av olika metoder, till exempel vitalisera marken, tillsätta lämpliga mikroorganismer (till exempel svampar) och/eller odla utvalda typer av växter. Målet är att det år 2025 ska finnas en kostnadseffektiv åtgärdsteknik för att reducera halter på de före detta odlingsfält som är i behov av en åtgärd.

Läs mer om detta i de två rapporterna du hittar under länkrubrik FoU åtgärdstekniker skogsplantskolor.

Senast granskad 2021-05-10