I samband med den kommunala översiktsplaneringen ska bergkvalitetskartan kunna erbjuda ett geologiskt underlag för framtida markanvändning och därmed t.ex. underlätta övergången från grus- till krossbergsproduktion.

Huvudsakligen har klassningen gjorts för vägändamål, men för vissa områden finns även klassning gjord för järnväg- och betongändamål. Bergkvalitetskartan är en tematisk karta som kompletterar SGUs berggrundskartor i skala 1:50 000 och 1:250 000.

Produktbeskrivning för Bergkvalitet (nytt fönster)