Utsnitt av en karta från kartvisare. Illustration.

Kartvisaren Markgeokemi, regional provtagning

I kartvisaren Markgeokemi, regional provtagning redovisas analysresultat för morän från följande analysmetoder: XRF, salpetersyralakning ICP-MS, kungsvattenlakning ICP-MS, kungsvattenlakning AAS, kungsvattenlakning ICP-AES, kungsvattenlakning AAS och ICP-AES (NSG-SGAB databas) samt pH. Flera analysmetoder kan ha använts på en och samma provplats.

 

Geokemisk kartering vid SGU bedrivs i syfte att visa den naturliga förekomsten av huvudämnen och spårämnen samt pH i mark och vatten. I den regionala markgeokemiska karteringen provtas och analyseras finfraktionen (<0,063 mm) av morän med en provtäthet på ca 1 prov per 6-7 km2.

Analysresultaten från totalhalter (XRF) i morän består av följande grundämnen: Al2O3, As, BaO, CaO, Cl, Co, Cr, Cu, Fe2O3, K2O, MgO, MnO, Mo, Na2O, Ni, P2O5, Pb, Rb, S, SiO2, Sr, TiO2, V, Zn, Zr.

Analysresultaten från salpetersyralakning ICP MS består för närvarande av: Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Dy, Er, Eu, Fe, Gd, Ge, Ho, K, La, Li, Lu, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Nd, Ni, P, Pb, Pr, Rb, Sc, Se, Sm, Sn, Sr, Tb, Ti, Th, Tl, Tm, U, V, W, Y, Yb, Zn och Zr.

Analysresultaten från kungsvattenlakning med ICP MS består av: Au, Ag, As, Bi, Cd, Cu, Mo, Sb, Sn och Ta.

I metoden kungsvattenlakning med AAS redovisas enbart guld (Au) i morän.

I analysresultaten från kungsvattenlakning med ICP-AES ingår: Al2O3, BaO, Be, CaO, Co, Cu, Fe2O3, K2O, La, Li, MgO, MnO, Ni, P2O5, Pb, Sr, V och Zn.

NSG-SGAB databas är en arkiverad sammanställning av geokemisk kartering av morän vilken genomfördes av Nämnden för statens gruvegendom (NSG) år 1987-1991. Analysresultat sammanställdes av Sveriges geologiska AB (SGAB) tillsammans med data från Terra Mining Co., STC Minerals och Sveriges geologiska undersökning. Moränprover analyserades efter kungsvattenlakning med ICP-AES och AAS metoder. Leveransen omfattar följande parametrar från NSG-SGAB-databasen: Al, Fe, Mn, Mg, Ca, K, Na, P, Ti, Ba, Sr, Cu, Pb, Zn, Co, Ni, Cr, V, Nb, Y, La, Mo, Li, Be, Sc, Sn, Zr, S, Au, Te, As, Sb, Bi, Pd.

Antal tillgängliga grundämnen varierar i olika års provtagningsserier, vilket beror på teknikutveckling. I kartvisaren visas utvalda grundämnen.

Senast granskad 2023-11-23