Utsnitt av en karta från kartvisare. Illustration.

Kartvisaren Markgeokemi, Geokemisk atlas över Sverige

Kartvisaren "Markgeokemi, Geokemisk atlas över Sverige" visar fördelningen av 31 utvalda grundämnen (element) samt pH i morän för de 2 578 moränprov som legat till grund för publikationen "Geokemisk atlas över Sverige".

 

Elementhalter i morän har sitt ursprung i naturligt vittrande berggrund som fysiskt och kemiskt bearbetades av inlandsisen under glaciation och deglaciation. Primär källa till förhöjda halter är naturliga förekomster av mineraliseringar och sekundär anrikning av vittringsprodukter. Antropogen påverkan (påverkan från mänsklig aktivitet) syns sällan. 

Morängeokemi används inom mineralprospektering, samhällsplanering, miljöövervakning, grundvattensbedömning och för forskningsändamål. Analysresultaten redovisas med information om bland annat analysmetod, lägsta detektionsgräns, provtagningsdjup och fraktion
Provtagningarna har utförts i ett provtagningsnät för hela landet med 12,5 km mellan provlokalerna vilket gett en provtäthet av 1 prov per 150 km2. Proven är tagna (grävda med spade) från C-horisonten på ett djup av ungefär 0,8 m där moränen vanligen inte har störts av jordmånsprocesser och människors aktivitet som jordbruk eller industri. Sandig morän dominerar, speciellt i områden ovanför högsta kustlinjen, men kan variera från lerig till grusig. Ungefär 0,8 kg prov vakuumtorkades och siktades till finfraktionen < 0,063 mm med nylonsikt. Grundämnen koncentrationer erhållits i morän med kungsvattenlakning och ICP MS mätning och pH mättning utförs på samma antal prov. 

Data som legat till grund för "Geokemisk atlas över Sverige" kan laddas ned som öppna data i CSV- eller JSON-format, och innehåller då ytterligare 27 (totalt 58) grundämnen. 

Senast granskad 2023-11-23