Bergkvalitet, berggrundsdata

Bergkvalitet är en yttäckande produkt där berggrundsytor har delats in i olika bergkvalitetsklasser. Det huvudsakliga ändamålet med klassningen är att underlätta en utvärdering av det bästa användningsområdet för olika bergarter, som till exempel ballast för väg, järnväg och betong.

I samband med den kommunala översiktsplaneringen ska bergkvalitetskartan kunna erbjuda ett geologiskt underlag för framtida markanvändning och därmed t.ex. underlätta övergången från grus- till krossbergsproduktion.

Huvudsakligen har klassningen gjorts för vägändamål, men för vissa områden finns även klassning gjord för järnväg- och betongändamål. Bergkvalitetskartan är en tematisk karta som kompletterar SGU:s berggrundskartor i skala 1:50 000 och 1:250 000.

Produktbeskrivning för Bergkvalitet (nytt fönster)