En man mäter grundvattennivån i en brunn. Han får den till 3,44 meter under röröverkant.

Foto: SGU

Brunnar och dricksvatten

Drygt en miljon permanentboende och ungefär lika många fritidsboende har sin dricksvattenförsörjning från egen brunn. Här tar vi upp en del av de problem som kan uppstå med egen brunn – och ger råd om hur man kan undvika dem.

Här har vi sammanställt information för dig som arbetar som brunnsborrare. Men här finns också goda råd för dig som planerar att anlägga eller redan har egen brunn. Här står bland annat om certifiering av brunnsborrare, om dricksvattenförsörjning i kustnära områden och om vilka lagar och förordningar som gäller. Du får också praktiska råd om var en brunn bör placeras och tips om olika slags vattenutrustning.

SGU tar inte emot vattenprover för analys. Miljökontoret i din kommun kan lämna information om var du kan lämna ditt vattenprov.

SGU:s brunnsarkiv

Vid Brunnsarkivet på SGU datalagras brunnsuppgifter som insamlats genom Lagen (1975:424) om uppgiftsskyldighet vid grundvattentäktsundersökning och brunnsborrning.

Data från Brunnar

Kartvisaren ”Brunnar”

I kartvisaren ”Brunnar” kan du hämta uppgifter om en enskild brunns läge och tekniska data såsom djup, jorddjup, foderrörslängd, dimensioner, vattenkapacitet och vad brunnen används till.

Gå till kartvisaren "Brunnar" (nytt fönster)

Vad säger lagen? 

Den som yrkesmässigt anlägger en brunn eller genomför en grundvattenundersökning är skyldig att lämna en redogörelse för resultatet av arbetet till SGU. Fastighetsägaren är däremot inte skyldig att skicka in borrprotokollet till SGU, men kan i vissa fall behöva skicka in protokollet till kommunen (hör med din kommun om vad som gäller där du bor).

Lag (1975:424) om uppgiftsskyldighet vid grundvattentäktsundersökning och brunnsborrning

Läs mer: 

Sedan 1 januari 2014 har Livsmedelsverket tagit över informationsansvaret från Socialstyrelsen när det gäller frågor som rör dricksvattenkvalitet från egen brunn.

Senast granskad 2023-01-31