För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Upplag med glaskross vid det f.d. glasbruket Flygsfors.

Foto: Björn Lindbom, SGU.

Glasbruksprojektet - ett samverkansprojekt i glasrikekommunerna

SGU är sedan 2013 huvudman för att utreda och efterbehandla glasbruk och tillhörande utfyllnader inom glasriket. Det är ett långsiktigt åtagande där undersökningar och åtgärder kommer att pågå under 20-30 år. Glasriket utgörs av de fyra kommunerna Emmaboda och Nybro i Kalmar län samt Lessebo och Uppvidinge i Kronobergs län. I de två länen finns cirka 50 nedlagda glasbruk.

 

SGU som huvudman för saneringsprojektet

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har sedan några år tillbaka möjlighet att på begäran av en eller flera kommun/-er agera som huvudman för saneringsprojekt. Hösten 2013 blev SGU i en gemensam skrivelse från länsstyrelserna och kommunerna i Glasriket ombedd att agera huvudman för arbetet med att utreda och efterbehandla glasbruken med tillhörande utfyllnader i Glasriket. Uppgiften innebär att SGU på lång sikt, men i ett samman­hang, ska arbeta med flera tiotal glasbruk inom Glasriket för att kunna betrakta Glasriket som en helhet. I SGUs uppgift ingår, förutom täta kontakter med länsstyrelserna och kommunerna i Glasriket, även kontakter med återvinningsbranschen och olika forskningsinstitut. Detta är en viktig del i arbetet för att bevaka och även utnyttja teknikutvecklingen som sker på området.

Glasrikeuppdraget

De båda länsstyrelserna har sedan mars 2012 i uppdrag att för regeringens räkning genomföra insatser för industriell utveckling och stärkt besöksnäring i Glasriket, inom det så kallade Glasrikeuppdraget. Länsstyrelserna, kommunerna och de båda regionförbunden bildar tillsammans Styrgruppen för Glasrikeuppdraget.

I samråd med styrgruppen för Glasrikeuppdraget sökte Länsstyrelsen i Kronoberg län år 2014 projektmedel från Vinnova för att genomföra projektet Innovativ sanering. Ett av syftena var att studera de samhällsekonomiska effekterna av att sanera Glasriket. En samhällsnyttoanalys, med den s.k. SCORE-modellen, utfördes av Chalmers. SGU har ingått i projektets arbetsgrupp.

Läs mer om Glasrikeuppdraget här (nytt fönster)

Studier gällande avfallshantering

Styrgruppen för Glasrikeuppdraget har även finansierat en förstudie kring hanteringen av det avfall som kommer att uppstå vid glasbruken i hela regionen då glasbruken ska saneras i framtiden. Motivet till förstudien, som genomfördes under åren 2015-2016, är att det kommer att uppstå betydande mängder av såväl förorenad bruksjord som glaskross från glasutfyllnaderna varvid de logistiska förutsättningarna måste studeras (transportvägar, omlastningsstationer, mellanlagring, med mera). I detta arbete behöver ett kommun- och länsgemensamt grepp tas för att de olika avfallsslagen hanteras på ett optimalt sätt. Denna förstudie är kompletterad med en översiktlig studie som syftar till att belysa befintlig teknik som kan tillämpas för att sortera ut glasavfall i de fall detta är uppblandat med jord, sten och organiskt material.

Läs rapporten "Förstudie glasavfall" här (pdf, nytt fönster)

SGU fick även för 2016 ytterligare statsbidrag för att fortsätta arbetet med inledande studier av avfallshanteringen. Detta arbete kommer att avrapporteras under hösten 2017.

Glasbruksrapporten

Länsstyrelserna, i Kronoberg och Kalmar, genomförde under 2006-2007, i samverkan med Glasbruksföreningen, en övergripande studie som avsåg att belysa eventuella miljörisker med de industrilämningar som tidigare glasbruksverksamhet har medfört. Lämningarna består delvis av förorenade jordmassor inom bruksområdena, och delvis av utfyllnader med krossat kasserat glas i anslutning till bruksområdena. Resultatet av studien visar att höga halter av metaller, främst arsenik, bly och kadmium, förekommer i såväl bruks­områdena som utfyllnaderna. Man kunde också påvisa att det sker en spridning av föroreningarna till såväl grund- som ytvatten. Sammanlagt omfattade Glasbruks­rapporten 22 glasbruk och tre utfyllnadsområden.

Undersökningar och åtgärder

För arbetet med glasbruken söker SGU, i egenskap av huvudman, statsbidrag hos länsstyrelserna. Två så kallade huvudstudier är genomförda vid de före detta glasbruken i Gadderås (Nybro kommun) samt Björkå (Uppvidinge kommun). Båda dessa projekt finansierades med statsbidrag från Naturvårdsverket via länsstyrelserna. SGU sökte för 2016 bidrag hos länsstyrelsen för ytterligare två huvudstudier vid Flerohopp (Nybro kommun) samt Älghult (Uppvidinge kommun). Ansökningarna beviljades och utredningsarbetet med dessa två glasbruk påbörjades under våren 2016 och är planerade att bli slutförda till årsskiftet 2017/2018. Under 2017 har SGU även fått bidrag för att genomföra en förstudie vid Smålandshyttan (Emmaboda) samt ytterligare två huvudstudier vid Alsterbro (Nybro) och Åryd (Växjö). Dessa beräknas bli avrapporterade under 2018.

Utöver ovanstående utredningsprojekt har SGU även sökt bidrag hos Länsstyrelserna för genomförande av åtgärder vid Gadderås år 2019 samt Björkå år 2020. Bidragsansökningarna är ännu inte beviljade.

Kunskap och finansiering krävs

SGU bedömer att arbetet med att utreda och sanera samtliga glasbruk i Glasriket kan komma att pågå i storleksordningen 20-30 år, och i dagsläget är SGU och alla andra parter i ett inlednings- och kunskapsuppbyggande skede. För att kunna öka tempot i arbetet krävs ytterligare finansiering och ytterligare studier kring avfallshanteringen.

Aktuella glasbruksobjekt

Pågående entreprenader
Hovmantorp glasbruk

Pågående förstudier

Smålandshyttan glasbruk

Pågående huvudstudier

Åryd glasbruk (nytt fönster)

Alsterbro glasbruk

Genomförda huvudstudier

Björkå glasbruk (nytt fönster)

Gadderås glasbruk (nytt fönster)

Flerohopp glasbruk (nytt fönster)

Älghult glasbruk (nytt fönster)

Senast granskad: 2019-03-19

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn

Kontaktperson

  • Björn Lindbom

    Telefon: 08-5452150608-54521506
    Ort: Uppsala
    Avdelning: Mark och grundvatten - Renare mark och vatten
    Skicka e-post