Förorenade områden med statligt ansvar

Inom ramen för arbetet med miljömålet Giftfri miljö ska SGU bland annat undersöka, inventera och åtgärda områden som förorenats av statliga organisationer som inte längre finns kvar.

På uppdrag av regeringen gjorde SGU under 2001 en nationell kartläggning av områden som förorenats eller misstänktes vara förorenade av statlig verksamhet och där den verksamma statliga organisationen inte längre finns kvar. Kartläggningen omfattade områden där staten varit verksam och där ingen ny verksamhetsutövare övertagit ansvaret. Kartläggningen visade att det finns omkring ett hundratal områden som kan vara förorenade av en före detta statlig organisation, och år 2006 fick SGU uppdraget att inventera och genomföra ansvarsutredningar och undersökningar av dessa områden.

SGU har sedan 2010 fungerat som huvudman för utredningar och åtgärder av de förorenade  områden där en statlig aktör som inte längre finns kvar har varit verksamhetsutövare. Vi kan också på begäran av en kommun bli huvudman för andra projekt om kommunen inte bedöms ha förutsättningar att hålla i saneringen.

Statens ansvar

I enlighet med miljöbalken har alltså staten såsom verksamhetsutövare ansvar för sin förorenande verksamhet vars faktiska drift pågått efter den 30 juni 1969. Även om en myndighet har avvecklats finns staten som juridisk person kvar och kan sökas när ansvar för ett förorenat område görs gällande av tillsynsmyndigheten.

Har verksamhet överlåtits till en annan utövare ska krav på efterbehandling i första hand riktas mot den senaste verksamhetsutövaren. Tillsynsmyndigheten kan dock rikta krav mot tidigare verksamhetsutövare. Detta gäller särskilt områden där verksamhetens art har ändrats genom åren.

Statens verksamhet kan ha bedrivits i bolagsform eller myndighetsform. Enligt regler som gäller för aktiebolag har aktieägarna inte något personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser. Staten såsom aktieägare har således inte något ansvar för föroreningar som ett statligt ägt aktiebolag orsakat. Ett statligt bolags verksamhet faller således utanför det här aktuella uppdraget.

I många fall har emellertid en myndighets verksamhet helt eller i stora delar överlåtits till ett eller flera bolag. Tillsynsmyndigheten kan i sådana fall vända sig både mot staten såsom tidigare verksamhetsutövare och det förvärvande bolaget såsom nuvarande verksamhetsutövare. Bolagiseringsavtalet ligger sedan till grund för statens möjlighet att regressvis kräva ersättning av förvärvande bolag för statens kostnader.

Rapport till regeringen

SGU har tidigare fått i uppdrag av regeringen att ge förslag till en plan för utformningen av det fortsatta arbetet med de områden där staten bedrivit verksamhet. I rapporten till regeringen föreslår SGU att myndigheten bör få uppdraget att företräda staten i de fall där annan adressat saknas, och vidta de åtgärder som behövs med hänsyn till hur allvarliga föroreningarna är.

SGU:s rapport till regeringen i april 2008:

Objekt som förorenats av en statlig organisation som inte längre finns kvar (pdf, nytt fönster)

Senast granskad 2021-01-13