På Fredriksbergs industriområde har industriell verksamhet bedrivits sedan början av 1700-talet. Mellan åren 1896 och 1972 var ett pappersbruk verksamt som också använde cisternerna för att lagra eldningsolja. År 2017 skedde två separata läckage. Läckagen uppskattas till ett par kubikmeter och huvuddelen av oljan samlades upp i en grop mellan cisternerna och en anslutande skogsväg. Läckagetillfällena misstänks vara kopplade till att personer monterat bort metall från cisternerna.

Sedan år 2012 är SGU huvudman för utredningar och åtgärder vid det tidigare pappersbruket i Fredriksberg. SGU har kompletterat tidigare huvudstudie och genomfört åtgärdsförberedande utredningar på objektet. För att kunna riva cisternerna och schakta bort den oljeskadade jorden, ansökte Länsstyrelsen i Dalarna om akuta bidragsmedel, vilket beviljades. SGU tog på sig ansvarat för genomförandet och arbetena genomfördes av en av SGUs ramavtalsentreprenörer.

Cisternerna revs under november 2018 genom rengöring och nedklippning. De oljeskadade betongfundamenten slogs sönder och transporterades bort och så även oljeskadat tegel och rivningsrester från ett nedfallet pumphus i anslutning till cisternerna. Den förorenade jorden kring cisternerna schaktades ur från en till en och en halv meters djup och det åtgärdade området återställdes.

Parallellt med delåtgärden har en bidragsansökan om statliga bidragsmedel för åtgärder på det större bruksområdet skickats in till Naturvårdsverket. Arbetet med ansökan bedrivs i en projektgrupp där representanter från SGU, Ludvika kommun och Länsstyrelsen i Dalarna deltar.