Sedan år 2012 är SGU huvudman för utredningar vid det tidigare pappersbruket i Fredriksberg. SGU har kompletterat tidigare huvudstudie och genomfört åtgärdsförberedande utredningar på objektet.

Cisternområdet har ingått i de utredningar som gjorts för det större bruksområdet. Synlig förorening har påträffats vid det tidigare påfyllnadsstället och i anslutning till ett gammalt stickspår. År 2017 skedde två separata läckage av eldningsolja. Läckagen uppskattas till ett par kubikmeter och huvuddelen av oljan har samlats upp i en grop mellan cisternerna och en anslutande skogsväg. Läckagetillfällena misstänks vara kopplade till att personer monterar bort metall från cisternerna.

Länsstyrelsen i Dalarna har sökt och beviljats akuta bidragsmedel från Naturvårdsverket för att riva cisternerna och schakta bort den oljeskadade jorden. SGU ansvarar för genomförandet och arbetena kommer att göras av en av SGU:s ramavtalsentreprenörer.

Saneringen påbörjas i vecka 46 och beräknas vara klar under vecka 48, 2018.

Parallellt pågår arbetet med att ta fram en ansökan om statliga bidragsmedel för åtgärder på det större bruksområdet. Detta arbetet bedrivs i en projektgrupp där representanter från SGU, Ludvika kommun och Länsstyrelsen i Dalarna deltar.

Kontaktperson:
Henning Persson
henning.persson@sgu.se
018-17 90 85