Aktuella grundvattennivåer

Aktuella grundvattennivåer visas på två sätt. Dels i jämförelse med samtliga tidigare nivåer, dels som avvikelse mot tidigare nivåer under motsvarande vecka. Du väljer själv om du vill se kartor för små eller stora grundvattenmagasin. Kartorna uppdateras varje tisdag klockan 12.00.

Om stora och små grundvattenmagasin

Små grundvattenmagasin innehåller lite vatten och reagerar snabbt på nederbörd och vattenuttag. De återfinns i stort sett i hela Sverige i till exempel morän och urberg. Både grävda och borrade brunnar brukar finnas i små magasin och de används vanligtvis för enskild vattenförsörjning, det vill säga vatten från egen brunn. Drygt en miljon permanentboende personer är beroende av enskild vattenförsörjning. Ungefär lika många fritidsboende får sitt vatten från egen brunn.

Stora grundvattenmagasin innehåller mycket vatten och reagerar långsamt på nederbörd och vattenuttag. De finns ofta i sand- och grusavlagringar (rullstensåsar) samt ibland i sedimentär berggrund. Stora magasin är inte lika vanligt förekommande i Sverige som små magasin, men de är viktiga för den kommunala vattenförsörjningen. Närmare hälften av landets befolkning får sitt dricksvatten från stora grundvattenmagasin.

Läs mer om stora och små grundvattenmagasin

Ladda ned kartbilderna

Ladda ned kartbilder via länkarna nedan.

Grundvattennivå

Ladda ned senaste kartbilden för grundvattennivå - små magasin

Ladda ned senaste kartbilden för grundvattennivå - stora magasin

Ladda ned teckenförklaring för små magasin

Ladda ned teckenförklaring för stora magasin

Avvikelse

Ladda ned senaste kartbilden för avvikelse - små magasin

Ladda ned senaste kartbilden för avvikelse - stora magasin

Ladda ner teckenförklaring till små magasin

Ladda ner teckenförklaring till stora magasin

Senast granskad 2023-09-19

Grundvattennivåer,
vecka 38

Små magasin

I de små grundvattenmagasinen är grundvattennivåerna låga eller ovanligt låga i stora delar av Kalmar och Blekinge län samt på Gotland. I övriga delar av landet är nivåerna mestadels nära eller över medel.

Stora magasin

Längs större delen av ostkusten från Stockholm och söderut är grundvattennivåerna i de stora magasinen låga och på Gotland till och med ovanligt låga. I andra delar av Sverige är nivåerna generellt sett högre och nära eller över medel.

Meddelande om risk för vattenbrist på grund av låga grundvattennivåer, vecka 38

Små magasin

Kalmar län

Stora magasin

Kalmar län

Gotlands län

Läs mer om risk för vattenbrist

Om kartor för grundvattennivå och avvikelse

Kartorna för grundvattennivå visar den aktuella nivån i jämförelse med samtliga nivåer för samma plats under perioden 1961 till och med föregående år. Det kan ses som ett mått på hur fullt det är i ett grundvattenmagasin jämfört med hur det varit tidigare, oavsett tid på året. Kartorna baseras på SGU:s beräkning av så kallad fyllnadsgrad.

Kartorna för avvikelse visar den aktuella nivån i jämförelse med nivåer för samma plats under motsvarande vecka för perioden 1961 till och med föregående år. Det kan ses som ett mått på hur fullt det är i ett grundvattenmagasin jämfört med hur det brukar vara för den aktuella tiden på året. Kartan baseras på SGU:s beräkning av så kallad grundvattensituation.

Båda karttyperna visar en generaliserad situation för naturliga grundvattennivåer. Lokala avvikelser förekommer, speciellt i grundvattenmagasin som är påverkade av vattenuttag.

Läs mer om fyllnadsgrad och grundvattensituation