Aktuella grundvattennivåer

Aktuella grundvattennivåer visas i två olika typer av kartor: Grundvattensituation, vilket är i förhållande till normalt för årstiden, och Fyllnadsgrad, vilket är i förhållande till normalt oavsett årstid. Du väljer själv vilken typ du vill se. Kartorna uppdateras varje tisdag klockan 12.00.

Om stora och små grundvattenmagasin

Små grundvattenmagasin innehåller lite vatten och reagerar snabbt på nederbörd och vattenuttag. De återfinns i princip i hela Sverige i till exempel morän och urberg. Både grävda och borrade brunnar brukar finnas i små magasin och de används vanligtvis för enskild vattenförsörjning, det vill säga vatten från egen brunn. Drygt en miljon permanentboende personer är beroende av enskild vattenförsörjning.

Stora grundvattenmagasin innehåller mycket vatten och reagerar långsamt på nederbörd och vattenuttag. De finns ofta i sand- och grusavlagringar (rullstensåsar) samt ibland i sedimentär berggrund. Stora magasin är inte lika allmänt förekommande i Sverige som små magasin, men de är viktiga för den kommunala vattenförsörjningen. Närmare hälften av landets befolkning använder kommunalt grundvatten.

Läs mer om stora och små grundvattenmagasin

Ladda ned kartbilderna

Ladda ned kartbilder och teckenförklaringar via länkarna nedan.

Grundvattensituation

Ladda ned senaste kartbilden för Grundvattensituation - små magasin (nytt fönster) 

Ladda ned senaste kartbilden för Grundvattensituation - stora magasin (nytt fönster)

Ladda ned teckenförklaring för Grundvattensituation - små magasin (nytt fönster)

Ladda ned teckenförklaring för Grundvattensituation - stora magasin (nytt fönster)

Fyllnadsgrad

Ladda ned senaste kartbilden för Fyllnadsgrad - små magasin (nytt fönster)

Ladda ned senaste kartbilden för Fyllnadsgrad - stora magasin (nytt fönster)

Ladda ned teckenförklaring för Fyllnadsgrad - små magasin (nytt fönster)

Ladda ned teckenförklaring för Fyllnadsgrad - stora magasin (nytt fönster)

Senast granskad 2022-11-29

Grundvattensituationen vecka 48

Små magasin

I de små grundvattenmagasinen är nivåerna under eller mycket under de normala för årstiden i större delen av Götaland, Svealand och i Gävleborgs län. I stora delar av Norrland är nivåerna tämligen normala med undantag för de västra delarna av Västerbottens och Norrbottens län, där grundvattennivåerna är mycket över de normala för årstiden.

Stora magasin

I de stora grundvattenmagasinen är nivåerna under eller mycket under de normala för årstiden i Svealand och i praktiskt taget hela Götaland. I södra och mellersta Norrland är nivåerna normala för årstiden, medan de i norra Norrland är över eller mycket över de normala.

Meddelande om risk för vattenbrist på grund av låga grundvattennivåer, vecka 48

Inga meddelanden om risk för vattenbrist har utfärdats denna vecka.

Läs mer om risk för vattenbrist

Om kartor för grundvattensituation och fyllnadsgrad

Kartorna för grundvattensituation visar nivåer i förhållande till de normala för årstiden. De tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer med nivåer för motsvarande årstid under åren 1961 till och med föregående år.

Kartorna för fyllnadsgrad visar istället nivåerna i förhållande till de normala oavsett årstid, vilket är ett mått på hur relativt fullt det är i ett grundvattenmagasin. De tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer med ett genomsnitt av samtliga nivåer under åren 1961 till och med föregående år.

Båda typer av kartor visar en generell situation för naturliga grundvattennivåer. Lokala avvikelser kan förekomma, speciellt i grundvattenmagasin som är påverkade av vattenuttag. SGU beräknar grundvattensituation och fyllnadsgrad med hjälp av en modell baserad på tidigare uppmätta grundvattennivåer samt väderdata.

Det förekommer osäkerheter i beräkningarna i större delen av fjällkedjan och i Småländska höglandet för stora magasin. SGU håller på att undersöka detta och åtgärdar så snart som möjligt.