Ett  handtag på en pump tillhörande en brunn.

Foto: Kajsa Bovin, SGU.

Databasen brunnar

I databasen Brunnar (det s.k. Brunnsarkivet) finns uppgifter om landets vatten- och energibrunnar. Uppgifterna kommer från brunnsborrare och privatpersoner. Databasen Brunnar är viktig för att skydda vårt grundvatten och för att planera för en hållbar vattenförsörjning.

Brunnar är en databas som innehåller uppgifter om enskilda brunnars läge och tekniska data som till exempel djup, jorddjup, foderrörslängd, dimensioner, vattenkapacitet, vattennivåer och vad brunnen används till. Databasen innehåller även information om lagerföljder.

De flesta uppgifterna i arkivet gäller främst bergborrade brunnar och kommer från de uppgifter som brunnsborrare sedan 1976 enligt lag skickar till SGU. Sedan 2019 kan även privatpersoner själv registrera sin vatten- eller energibrunn.

För dig som enskild brunnsägare

Kran

Vinsterna för dig som enskild brunnsägare med att din brunn (vatten- eller energibrunn) finns med i det nationella Brunnsarkivet är flera:

  • Räddningstjänsten får lättare att skydda din brunn vid ett utsläpp eller annan miljöolycka.
  • Andra som vill borra efter vatten eller värme i området har större möjlighet att ta se och ta hänsyn till din brunn.
  • Kommunen kan se din brunn när de tar fram planer för ett område.

Genom att registrera din brunn bidrar du också till att vi alla gemensamt får bättre kunskap om grundvatten. När du gör kemianalyser på ditt brunnsvatten kan du välja att låta SGU ta del av analysresultaten. På så sätt bidrar du till ytterligare kunskap.

Lägg till din brunn i SGU:s tjänst Rapportera in en brunn

För kommuner

Det pågår ett intensivt arbete för att förbereda Sverige för framtida situationer med vattenbrist. Många myndigheter och kommuner samverkar för att ta fram underlag och vägledningar om bland annat vattenresurser, uttagsmöjligheter, vattenbehov, skydd av dricksvatten och lokal samverkan och krissamordning. För att kunna kontrollera och planera den kommunala vattenförsörjningen är det viktigt att ha lokal information om tillgång till vatten och vattenuttag. SGU vill bland annat samla in mer data från befintliga brunnar. I det arbetet har kommunerna en viktig roll för att sprida information om Brunnsarkivet och möjligheten för enskilda brunnsägare att bidra på frivillig basis.

Vykortet Lägg till din brunn

Informationen kan spridas på många sätt, genom kommunernas webbplatser, sociala media, trycksaker och informationskampanjer. SGU har tagit fram ett vykort som kommuner kan använda, antingen med allmän information eller med lokala kontaktuppgifter och kommunprofil. Materialet är fritt att använda:

Vykort Registrera din brunn - Utskrift och Webb - Generell.pdf

Vykort Registrera din brunn - Tryck Generell.pdf

Vykort Registrera din brunn - Tryck Flexibel.pdf

Paket med banners - Bilder för webb (zip)

Kontakta SGU om du har frågor om vykortet, kundservice@sgu.se.

Om databasen brunnar

Genom databasen Brunnsarkivet får vi en bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden i Sverige. Den informationen är viktig lokalt, till exempel för kommunerna som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten men också nationellt för övervakningen av grundvattennivåer och vattenflöden.

Informationen kan användas vid exempelvis vattenplanering, planering av brunnsborrning och för att upplysa om utbredningsgraden av bergvärme. Informationen används flitigt, både som praktisk upplysning till allmänhet, brunnsborrare, kommuner och konsulter och för forskningsändamål.

Vattentunna

Foto: Fredrik Karlsson, SGU

Genom databasen brunnar får vi en bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden i Sverige.

Senast granskad 2021-09-08