Om SGU

Sveriges geologiska undersökning (SGU) är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige.

Vi är den myndighet i Sverige som har till uppgift att tillhandahålla geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

Geologi för ett hållbart samhälle

Vår vision är att: Sverige har en hållbar samhällsutveckling. Mark- och vattenområden används och utvecklas för de ändamål de är bäst lämpade. Mineralnäringen och andra naturresursbranscher är livskraftiga och ansvarstagande.

Våra övergripande strategiska mål är att SGU

  • SGU visar vägen till hållbar användning av jord, berg och grundvatten i en föränderlig värld.
  • SGU är ledande för ett hållbart nyttjande av landets mineralresurser, samt främjar hållbar tillväxt och företagande.
  • SGU är en attraktiv, utåtriktad, effektiv och betydelsefull myndighet.

Vi beslutar i frågor enligt:

  • minerallagen (1991:45), 
  • lagen (1966:314) om kontinentalsockeln och kontinentalsockelförordningen (1966:315)
  • rennäringslagen (1971:437)

Vi tar dessutom emot uppgifter enligt lagen (1975:424) om uppgiftsskyldighet vid grundvattentäktsundersökning och brunnsborrning.

Det oberoende organ som handlägger och beslutar om ärenden som rör prospektering och utvinning av mineral heter Bergsstaten.

Läs mer om Bergsstaten

Från norr till söder

SGU har idag närmare 300 anställda varav merparten arbetar på huvudkontoret i Uppsala. Övriga är stationerade på våra kontor i Lund, Göteborg, Malå och Luleå.

Arbeta på SGU

Vårt mål är att SGU ska vara en attraktiv arbetsplats med ett hälsofrämjande arbetsklimat. För att nå det målet samarbetar vi med öppenhet och respekt för varandra liksom för olika kompetenser, roller och uppgifter.

Läs mer om hur det är att arbeta på SGU

Senast granskad 2022-03-29