Om SGU

SGU är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige.

Vi är den myndighet i Sverige som har till uppgift att tillhandahålla geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

Geologi för ett hållbart samhälle

Vår vision är att: Sverige har en hållbar samhällsutveckling. Mark- och vattenområden används och utvecklas för de ändamål de är bäst lämpade. Mineralnäringen och andra naturresursbranscher är livskraftiga och ansvarstagande.

Våra övergripande strategiska mål är att SGU

  • visar vägen till hållbar användning av jord, berg och grundvatten i en föränderlig värld.
  • är ledande för ett hållbart nyttjande av landets mineralresurser, samt främjar hållbar tillväxt och företagande.
  • är en attraktiv, utåtriktad, effektiv och betydelsefull myndighet

Vi beslutar i frågor enligt:

  • minerallagen (1991:45), 
  • lagen (1966:314) om kontinentalsockeln och kontinentalsockelförordningen (1966:315)
  • rennäringslagen (1971:437)

Vi tar dessutom emot uppgifter enligt lagen (1975:424) om uppgiftsskyldighet vid grundvattentäktsundersökning och brunnsborrning.

Det oberoende organ som handlägger och beslutar om ärenden som rör prospektering och utvinning av mineral heter Bergsstaten.

Läs mer om Bergsstatens på deras webbplats (nytt fönster)

Från norr till söder

SGU har idag närmare 300 anställda varav merparten arbetar på huvudkontoret i Uppsala. Övriga är stationerade på våra kontor i Lund, Göteborg, Malå och Luleå.

Vi omsätter cirka 340 miljoner kr per år.

Senast granskad 2020-06-23