LKABs Malmförädlingsverk

Malmproduktion och trender

SGU samlar årligen in detaljerade uppgifter om svensk malmproduktion. Svensk malmproduktion nådde under 2022 drygt 87 miljoner ton, en minskning med 2 procent sedan föregående år. Trots en skakig omvärld var läget i den svenska gruvnäringen stabilt. Omsättningen uppgick till 69 miljarder kronor, vilket är ungefär i samma nivå som föregående år.

Sveriges mineraltillgångar och mineralreserver ligger till största delen inom de tre malmdistrikten Norrbotten, Skelleftefältet och Bergslagen. Utöver dessa områden finns det även tillgångar i övriga Norrland, Småland och Dalsland.

I slutet av 1910-talet fanns nästan 500 gruvor i Sverige som producerade knappt åtta miljoner ton malm. För bara 50 år sedan fanns det omkring 100 gruvor i Sverige som producerade ungefär 20 miljoner ton malm.

Av statistiken för 2022 framgår bland annat att malmproduktionen i Sverige var 87,2 miljoner ton. Den totala omsättningen för den svenska gruvnäringen (metallgruvor exklusive smältverk) blev för år 2022 69 miljarder kronor, vilket är ungefär i samma nivå som föregående år.

Under 2022 var metallpriserna instabila, med flera dramatiska upp- och nedgångar. Världen präglades av geopolitisk instabilitet och ekonomisk oro. Rysslands invasion av Ukraina påfrestade de globala leveranskedjorna och utlöste en energikris. Inflationstakten tog fart i världsekonomin och centralbankerna försökte dämpa utvecklingen genom upprepade räntehöjningar.

Några siffror och trender (jämförelser med 2021):

Bergverksstatistik2022-Omslag.jpg
 • Malmproduktionen i Sverige under 2022 var 87,2 miljoner ton.
 • Antalet verksamma metallgruvor i Sverige är fortsatt tolv.
 • Den rapporterade sysselsättningen i gruvnäringen för år 2022 uppgick till 7 773 personer.
 • Antalet kvinnor verksamma inom gruvnäringen fortsätter att öka, totalt fanns det 1 993 kvinnor bland de anställda vid gruvbolagen under 2022 vilket motsvarar 26 procent.
 • Prospekteringsinsatserna i världen uppgick till ett värde om 13 miljarder dollar, en ökning med 16 procent jämfört med 2021.
 • Prospekteringsinsatserna i Sverige uppgick till 1 525 miljoner kronor, en ökning med 26 procent jämfört med år 2021.
 • Antalet undersökningstillstånd ökade till 649 under 2022, jämfört med 587 i slutet av 2021.
 • Det totala antalet gällande bearbetningskoncessioner vid 2022 års utgång var 165. En ny bearbetningskoncession beviljades under året.
 • Under 2022 gjordes inget utpekande av riksintresse enligt 3 kap. 7 § andra stycket miljöbalken.
 • Priset på järnmalm var instabilt under 2022, vid årets utgång hade priset på järnmalm totalt sett minskat med nästan 25 procent.
 • De genomsnittliga priserna på koppar och bly minskade med 5 respektive 2 procent under 2022. Det genomsnittliga priset på zink ökade med 16 procent relativt föregående år.

En fullständig bild över malmproduktionen i Sverige och omvärlden finns i SGU:s publikation Bergverksstatistik:

Bergverksstatistik 2022

Mineralstatistik

SGU publicerar också mineralstatistiken som interaktiva diagram. Diagrammen gör det lättare för den som vill se statistiken på olika sätt, avgränsa separata serier och ladda ner data och grafik i ett flertal format.

Mineralstatistik

Senast granskad 2023-05-26