En geopark konkurrerar inte med andra icke-geologiska besöksmål som finns i området. Den lokala geologin kan istället fungera som en röd tråd i ett annars spretigt utbud av besöksmål.

Det finns internationella nätverk av geoparker och i Europa verkar dessa genom European Geoparks Network (EGN). EGN har kriterier som medlemmarna måste uppnå för att få vara en del av nätverket och en regelbunden uppföljningsprocess säkerställer att de ingående geoparkerna når upp till nätverkets krav och riktlinjer. Enskilda geoparker inom EGN (och Global Geoparks Network, GGN) kan även ansöka om stöd från UNESCO. 

I Sverige finns det idag (2015) ingen geopark som är med i EGN, men för att uppmuntra detta och skapa förutsättningar för geoparker i Sverige lanserade SGU under 2013 ett nätverk för svenska geoparker. Medlemmarna i nätverket blir då en Svensk geopark. Eftersom det svenska nätverket följer UNESCOs definition av vad en geopark är innebär det att ett medlemskap i det svenska geoparksnätverket inte är ett hinder för medlemskap det europeiska geoparksnätverket.

Svensk geopark (pdf, nytt fönster)

Ansökan till Svensk geopark (pdf, nytt fönster)

Ett svenskt nationell nätverk av geoparker gynnar Sverige som besöksland. Att skapa en nationell geoparksmodell och samla svenska geoparker i ett nätverk innebär bättre förutsättningar för nätverkande och en gemensam identitet för geoparker i Sverige. Det är kortare avstånd för möten och utbyten mellan geoparkerna, det förenar medlemmarna genom liknande förutsättningar och gemensamma samhällsstrukturer. Faktorer som underlättar vid diskussioner och samverkansprojekt. Nationella geoparksnätverk finns även i andra länder, till exempel Tyskland, Schweiz och Norge.

Att vara en Svensk geopark skapar möjligheter att bygga en stabil plattform inför en ansökan till EGN (European Geoparks Network), och skapar förutsättningar för flera aktiva geoparker i Sverige.